Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-23-2020-71: Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - Žádost o spolufinancování koordinace přípravných činností MAS kraje Vysočina o.p.s. na programové období 2021+

RK-23-2020-71.pdf, RK-23-2020-71pr01.pdf , RK-23-2020-71pr02.pdf

Číslo materiálu 71
Číslo jednací RK-23-2020-71
Název Rozpočtové opatření na kapitole Regionální rozvoj - Žádost o spolufinancování koordinace přípravných činností MAS kraje Vysočina o.p.s. na programové období 2021+
Zpracoval L. Hrůza
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o žádost MAS kraje Vysočina o.p.s. o spolufinancování koordinace přípravných činností na programové období 2021+.

Dne 14. 7. 2020 obdržel Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen ORR) žádost MAS kraje Vysočina o.p.s. o spolufinancování koordinace přípravných činností na programové období 2021+. MAS kraje Vysočina o.p.s. je zastřešující organizací celkem 16 MAS pokrývajících svou působností území Kraje Vysočina. Jednotlivé MAS v současné době dokončují realizace strategií komunitně vedeného místního rozvoje (dále jen CLLD) programového období 2014-2020 na svých územích. Většina MAS již dokončila realizaci programového rámce OPZ, OPŽP, nyní zbývá poslední rok na výběr projektů v IROP, programový rámec PRV bude v současném období dle předpokladů o 2 roky prodloužen.

Dosavadní činnosti MAS realizované v rámci CLLD strategií MAS přinesly do území kraje v průběhu programového období 2014 - 2020 téměř 1,2 miliardy Kč. Pro MAS v současné době nastává období přípravy nového programového období 2021+. Nyní je již spuštěna výzva na standardizaci MAS. Dle předpokladů bude od října spuštěna výzva na předkládání koncepčních částí strategie CLLD, v polovině roku 2021 se předpokládá vyhlášení výzvy na předkládání akčních plánů strategií MAS. Je proto třeba zajistit dostatečnou a koordinovanou přípravu MAS na období 2021+.

MAS kraje Vysočina o.p.s. proto požádala o dotaci na spolufinancování nutné koordinace přípravných činností na programové období 2021+ ve výši 59 000 Kč. Žádost s bližší specifikací předpokládaných činností je obsahem materiálu RK-23-2020-71, př. 1.

Návrh řešení

ORR navrhuje radě kraje žádosti vyhovět a rozhodnout uzavřít Smlouvu o poskytnutí individuální dotace dle materiálu RK-23-2020-71, př. 2. MAS jsou a nadále i zůstanou důležitou součástí dotační politiky EU vůči svým členským státům hlavně v oblasti rozvoje venkova. V současné době je klíčové zachování fungujících systémů pro hladké čerpání evropských dotací v rámci Kraje Vysočina i pro další programové období. Poskytnutá dotace tak bude sloužit hlavně k dostatečné a včasné připravenosti území Kraje Vysočina pro čerpání prostředků přes CLLD strategie v programovém období 2021+.

Na základě výše uvedeného ORR navrhuje poskytnutí dotace ve výši 59 000 Kč. Dotace bude poskytnuta z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření.

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – O02985.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Regionální rozvoj, § 3699 - Ostatní záležitosti bydlení, komunálních služeb a územního rozvoje pro MAS kraje Vysočina o.p.s., se sídlem Žižkovo nám. 66, 582 81 Habry, IČO 28855728, ve výši 59 000 Kč na realizaci projektu „Koordinace přípravných činností MAS na programové období 2021+“, dle materiálu RK-23-2020-71, př. 1;
Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 8. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz