Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-24-2018-07: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

RK-24-2018-07.pdf, RK-24-2018-07pr01.pdf

Číslo materiálu 7
Číslo jednací RK-24-2018-07
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – změna závazného ukazatele u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval K. Fialová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením č. 0092/02/2017/ZK ze dne 28. 3. 2017 příspěvek na provoz ve výši 10 000 000 Kč a investiční příspěvek ve výši 25 200 000 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, (dále jen „nemocnice“) s určením na úhradu části povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů schválených akcí „RTG zobrazovací modality, NMR a  přístroje do NMR“, „Zdravotnické technologie a vybavení“ a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO.

Nemocnice v průběhu roku 2017 realizovala část veřejných zakázek na pořízení vybavení PCHO, přičemž vysoutěžila vybavení za ceny nižší než předpokládané a docílila tak významné úspory jak investičních, tak provozních prostředků. V důsledku tohoto došlo u některých přístrojů a  vybavení k přesunu pořizovaných předmětů z kategorie dlouhodobý hmotný majetek (prostředky investičního charakteru) do kategorie drobný dlouhodobý hmotný majetek (prostředky neinvestičního charakteru).

Z výše uvedených důvodů Rada kraje schválila usnesením č. 0195/05/2018/RK  změnu závazných ukazatelů – „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek“.

Nemocnice v průběhu roku 2018 pokračovala v realizaci veřejných zakázek na pořízení vybavení PCHO, přičemž se jí podařilo docílit dalších úspor a u některých položek přístrojů a vybavení došlo k přesunu pořizovaných předmětů mezi kategoriemi dlouhodobý hmotný majetek (prostředky investičního charakteru) a drobný dlouhodobý hmotný majetek (prostředky neinvestičního charakteru).

Z výše uvedených důvodů podala nemocnice prostřednictvím Portálu PO další žádost o změnu závazných ukazatelů – „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek“ dle materiálu RK-24-2018-07, př. 1.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina, které spočívá ve změně závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ a  „Investiční příspěvek“ u nemocnice.

Finanční prostředky budou poskytnuty jako investiční příspěvek a příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontrola využití dotace bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření na kapitole Zdravotnictví.

Návrh usnesení schvaluje
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, s určením na úhradu části povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů schválených akcí „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“, „Zdravotnické technologie a vybavení“ a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO o částku 4 111 432,32 Kč;
  • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, s určením na úhradu části povinné spoluúčasti ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů schválených akcí „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“, „Zdravotnické technologie a vybavení“ a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO o částku 4 111 432,32 Kč.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz