Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-24-2018-14: Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.“

RK-24-2018-14.pdf

Číslo materiálu 14
Číslo jednací RK-24-2018-14
Název Návrh na rozpočtové opatření - na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV.“
Zpracoval P. Pojerová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Usnesením rady č. 0313/07/2016/RK bylo schváleno podání projektové žádosti Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV. Projektový záměr byl projednán a schválen na 3. jednání Platformy č. 2 pro projednání projektových záměrů projektů přímého přidělení předkládaných v rámci výzev č. 3_15_005 a 3_15_006 - Projekty krajů/hl. m. Prahy - Podpora vybraných sociálních služeb v návaznosti na střednědobé plány rozvoje sociálních služeb dne 1. 12. 2015. Rozpočet projektu byl schválen ve výši 176 110 626,73 Kč a bude financován z evropských fondů, státního rozpočtu a rozpočtu kraje jako žadatele. Usnesením rady č. 1293/20/2018/RK byla schválena 4. Zpráva o realizaci projektu, která byla zpracována za období 01. 01. 2018 – 30. 6. 2018. Projektem jsou financovány tyto sociální služby: Azylové domy, Dům na půl cesty, Sociálně terapeutické dílny, Intervenční centrum a Sociální rehabilitace v období od 1. 6. 2016 – 31. 12. 2018.

Návrh řešení

V srpnu 2018 byla zaslaná Kraji Vysočina účelová neinvestiční dotace z MPSV ve výši 27 066 776,41 Kč a připsána dle rozhodnutí o poskytnutí dotace na účet ČNB č.ú. 94-32925681/0710.

S ohledem na to je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout účelovou neinvestiční dotaci do rozpočtu kapitoly Evropské projekty tak, aby bylo možné z ní čerpat prostředky na projekt, jehož realizaci Kraj Vysočina zahájil dne 01. 04. 2016.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 27 066 776,41 Kč, které jsou určené na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV“. 

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 27 066 776,41 Kč určenou na realizaci projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina – individuální projekt IV“.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz