Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-24-2018-15: Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2018 a jejich použití

RK-24-2018-15.pdf, RK-24-2018-15pr01.xls , RK-24-2018-15pr02.xls , RK-24-2018-15pr03.xls , RK-24-2018-15pr04.pdf , RK-24-2018-15pr05.pdf , RK-24-2018-15pr06.pdf , RK-24-2018-15pr07.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-24-2018-15
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření - příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za 1. pololetí 2018 a jejich použití
Zpracoval M. Chvátalová, Z. Nevrkla
Předkládá A. Krištofová, K. Ubr
Počet příloh 7
Popis problému

Na základě Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina (dále jen „Zásady“), které byly schváleny usnesením zastupitelstva kraje č. 0588/07/2011/ZK ze dne 13. 12. 2011, jsou příspěvkové organizace pověřeny provádět majetkoprávní úkony s nepotřebným majetkem kraje (s výjimkou nemovitostí), který jim byl svěřen do správy k vlastnímu hospodářskému využití. Peněžní plnění z  prodeje tohoto majetku jsou příjmem kraje. V souladu se Zásadami a pokynem ekonomického odboru provedly organizace vyúčtování a poukázání těchto peněžních prostředků, přijatých za období leden – červen 2018, do rozpočtu kraje. Zároveň požádaly kraj o jejich poskytnutí ve formě příspěvku na provoz na svůj běžný rozvoj nebo investičního příspěvku na investiční rozvoj.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“) je třeba zvýšenou tvorbu příjmů a jejich použití zohlednit v rozpočtu kraje na rok 2018 schválením rozpočtového opatření.

 

Návrh řešení

Navrhuje se radě kraje schválit zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2018 o příjmy z prodeje majetku kraje, které byly realizovány v průběhu 1. pololetí 2018 prostřednictvím příspěvkových organizací zřizovaných krajem, a to v celkové částce 1 415 721,81  Kč.

Přehled o příjmech z prodeje svěřeného majetku společně s návrhem na jejich použití ve prospěch příspěvkových organizací je uveden v materiálu RK-24-2018-15, př. 1 – 3.

Finanční prostředky jsou poskytovány dle rozpočtových pravidel jako příspěvek na provoz a  investiční příspěvek, o kterých je, v souladu s  § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o  krajích, ve znění pozdějších předpisů, oprávněna rozhodovat rada kraje v rámci výkonu zřizovatelské funkce.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

k navrhovanému materiálu nemá připomínky.

Odbor sociálních věcí

nemá připomínky a souhlasí s návrhem usnesení.

Odbor zdravotnictví

s navrženým rozpočtovým opatřením souhlasí.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

souhlasí s navrženým rozpočtovým opatřením.

Odbor informatiky

uvedené příspěvky jsou zaevidovány v systému eDotace.

Návrh usnesení schvaluje
  • zvýšení příjmové a výdajové části rozpočtu kraje na rok 2018 o příjmy z prodeje majetku ve správě příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina za I. pololetí 2018 v celkové výši 1 415 721,81 Kč dle materiálů RK-24-2018-15, př. 1 a RK-24-2018-15, př. 2;
  • změnu závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ a „Investiční příspěvek“ na rok 2018 u  příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina dle materiálu RK-24-2018-15, př. 2 s určením na použití dle materiálu RK-24-2018-15, př. 3;
  • změnu plánu investic na rok 2018 dle materiálu RK-24-2018-15, př. 3 s povinností dodržet účelovost poskytnutého investičního příspěvku.
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Odbor sociálních věcí, Odbor školství, mládeže a sportu, Odbor zdravotnictví
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz