Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-24-2018-29: Přijetí dotace k projektu - II/602 Jihlava – Dvorce - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty

RK-24-2018-29.pdf

Číslo materiálu 29
Číslo jednací RK-24-2018-29
Název Přijetí dotace k projektu - II/602 Jihlava – Dvorce - rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty
Zpracoval R. Weidemannová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 0
Popis problému

Tento materiál je předkládán Radě Kraje Vysočina z důvodu přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“) k projektu II/602 Jihlava – Dvorce (dále jen Projekt).

Realizace a financování Projektu bylo schváleno usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina 0525/06/2015/ZK dne 10. 11. 2015 a jeho aktualizace schválena materiálem 0514/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018. Rada kraje schválila usnesením 1195/22/2017/RK dne 27. 6. 2017 předložení Projektu v rámci kontinuální výzvy č. 70 k předkládání projektů do Integrovaného regionálního operačního programu (IROP).

Dne 15. 8. 2018 byla na účet kraje připsána dotace z IROP ve výši 37 555 479,84 Kč.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z přijetí účelové dotace a jejího převodu na splátku kontokorentního úvěru a do Fondu strategických rezerv.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků z IROP ve výši 37 555 479,84 Kč na financování projektu II/602 Jihlava – Dvorce. Část dotace ve výši 16 778 970,08 Kč bude použita na splátku kontokorentního úvěru, zbylá část bude převedena do Fondu strategických rezerv.

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Projektu o účelovou dotaci z IROP ve výši 37 555 479,84 Kč;
  • rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve snížení rozpočtu zvláštního účtu Projektu o splátku kontokorentního úvěru ve výši 16 778 970,08 Kč a  o  převod do Fondu strategických rezerv ve výši 20 776 509,76 Kč.
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor ekonomický
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz