Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-24-2018-46: Poskytnutí dotace na realizaci projektu Geopark Vysočina – konkurenceschopný národní geopark - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj

RK-24-2018-46.pdf, RK-24-2018-46pr01.pdf , RK-24-2018-46pr02.docx

Číslo materiálu 46
Číslo jednací RK-24-2018-46
Název Poskytnutí dotace na realizaci projektu Geopark Vysočina – konkurenceschopný národní geopark - návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj
Zpracoval L. Matoušková, B. Šprynarová, P. Benešová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o poskytnutí dotace Mikroregionu Telčsko, se sídlem nám. Zachariáše z Hradce 4, 588  56 Telč, IČO 711 80 311, na realizaci projektu „Geopark Vysočina – konkurenceschopný národní geopark“.

Geopark Vysočina je jedním z 9 národních geoparků v České republice. Jedná se o území cenná z pohledu živé i neživé přírody, s vazbou na historii a kulturu dané oblasti. Jejich smyslem je podporovat udržitelný rozvoj a cestovní ruch v rámci dotčeného území, především cestou propojování přírodních, kulturních a historických souvislostí, a přispívat tak ke zvyšování kvality života místních obyvatel.

Geopark Vysočina je v rámci celé České republiky unikátní zejména pro mnohasetletou kamenickou tradici a přítomnost významných geolokalit, vzácných biotopů, přírodních a  historických památek. Aktivně se angažuje ve vědecké a výzkumné činnosti, podporuje udržitelný cestovní ruch na svém území a podílí se na řadě akcí či projektů v oblasti vzdělávání a  environmentální osvěty.

Dne 25. 7. 2018 byla Kraji Vysočina doručena žádost o podporu výše uvedeného projektu, který zamýšlí komplexním způsobem podpořit vyvážený rozvoj Geoparku Vysočina a posílit tak jeho postavení a prestiž v rámci Sítě národních geoparků České republiky i globálně. Plánované aktivity projektu se zaměřují na intenzivnější zapojení geoparku do spolupráce v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání a dále na nastavení nových nástrojů a produktů v oblasti udržitelného a  odpovědného cestovního ruchu. Úplné znění projektové žádosti je obsahem materiálu RK-24-2018-46, př. 1.

Předkládaný projekt je plně v souladu s relevantními strategickými a koncepčními dokumenty Kraje Vysočina, zejména Programem rozvoje Kraje Vysočina, Strategií rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017 – 2025 a Regionální inovační strategií Kraje Vysočina na období 2013 – 2020.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o poskytnutí dotace ve výši 200 000 Kč Mikroregionu Telčsko, se sídlem nám. Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč, IČO 711 80 311, na realizaci projektu „Geopark Vysočina – konkurenceschopný národní geopark“ dle materiálu RK-24-2018-46, př. 1 a uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-24-2018-46, př. 2. Dotace je poskytována jako podpora malého rozsahu (de minimis) ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1407/2013 ze dne 18. 12. 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (Úř. věst. L 352, 24. 12. 2013, s. 1).

Ke krytí výdajů na poskytnutí dotace na akci „Geopark Vysočina – konkurenceschopný národní geopark“, navrhuje ORR schválit rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 2143 – Cestovní ruch o částku 200 000 Kč při současném snížení §  2141 – Vnitřní obchod o částku 200 000 Kč.  

Stanoviska Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02700.0001.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj.

Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS nemá připomínky k návrhu usnesení.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

OKPPCR realizaci uvedeného projektu podporuje, uvedené aktivity jsou plně v souladu s prioritní oblastí A: „Rozvoj a zkvalitnění nabídky cestovního ruchu v souladu s principy udržitelnosti“ Strategie rozvoje cestovního ruchu v Kraji Vysočina na období 2017-2025.

OKPPCR pozitivně vnímá propojení aktivit s Muzeem Vysočiny Jihlava v oblasti vědy a výzkumu a vzdělávání a environmentální osvěty. Muzeum však má ve správě také hrad Roštejn, který se nachází na území geoparku a zapojení hradu není v žádosti nijak zmíněno.

V žádosti jsou popisovány aktivity související s oblastí rozvoje udržitelného cestovního ruchu – jejich výčet je poměrně rozsáhlý a lze předpokládat, že pokud by měly být uskutečněny všechny, náklady přesáhnou požadovaných 200 tis. Kč – napomohlo by, kdyby žadatel připojil k aktivitám i jejich prioritu. OKPPCR vnímá jako praktické, aby žadatel konzultoval aktivity s OKPPCR s cílem dosáhnout synergických efektů činnosti Vysočina Tourism, Muzea Vysočiny Jihlava, resp. hradu Roštejn a Geoparku Vysočina.

Odbor životního prostředí a zemědělství

Odbor životního prostředí a zemědělství souhlasí s návrhem usnesení a výstupy projektu Geoparku Vysočina využije jako podklad pro činnost OŽPZ.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci Mikroregionu Telčsko, se sídlem nám. Zachariáše z Hradce 4, 588 56 Telč, IČO 71180311 na realizaci projektu „Geopark Vysočina – konkurenceschopný národní geopark“ ve výši 200 000 Kč dle materiálu RK-24-2018-46, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu RK-24-2018-46, př. 2;

schvaluje

rozpočtové opatření v rámci kapitoly Regionální rozvoj spočívající ve zvýšení § 2143 – Cestovní ruch o částku 200 000 Kč při současném snížení § 2141 – Vnitřní obchod o částku 200 000 Kč na poskytnutí dotace.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz