Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-24-2020-09: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na ocenění vítězných projektů soutěže Bezpečná nemocnice

RK-24-2020-09.pdf, RK-24-2020-09pr01.pdf , RK-24-2020-09pr02.xlsx , RK-24-2020-09pr03.doc , RK-24-2020-09pr04.doc , RK-24-2020-09pr05.doc

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-24-2020-09
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – finanční prostředky na ocenění vítězných projektů soutěže Bezpečná nemocnice
Zpracoval M. Krylová, K. Vlčková, L. Charvátová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 5
Popis problému

Rada Kraje Vysočina usnesením č. 1920/34/2019/RK ze dne 19. 11. 2019 schválila Smlouvu o  spolupráci (dále jen „Smlouva“) mezi Krajem Vysočina a společností Johnson & Johnson, s.r.o. (dále jen „Společnost“), jejímž předmětem je spolupráce smluvních stran za účelem zajištění realizace projektu soutěže „Bezpečná nemocnice“ a celostátní konference „Dny bezpečí“ konané dne 6. 2. 2020, která je uvedena v materiálu RK-24-2020-09, př. 1.

Na základě této Smlouvy se Společnost zavázala poskytnout Kraji Vysočina finanční prostředky v celkové výši 150 000 Kč bez DPH na ocenění vítězných projektů soutěže Bezpečná nemocnice. Finanční prostředky budou rozděleny mezi prvních pět vítězných projektů, a to Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, Fakultní nemocnici Plzeň, Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. nemocnice Středočeského kraje, Fakultní nemocnici Olomouc a Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci. Rozdělení finančních prostředků je uvedeno v materiálu RK-24-2020-09, př. 2.

Finanční prostředky určené na ocenění vítězných projektů soutěže Bezpečná nemocnice v  celkové výši 181 500 Kč včetně DPH byly připsány na účet kraje dne 25. 6. 2020.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2020 ve výši finančních prostředků poskytnutých Společností dle materiálu RK-24-2020-09, př. 1 a dále změnu závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace a Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace. Dále souhlasit s uzavřením Darovacích smluv s Fakultní nemocnicí Plzeň, Nemocnicí Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje a Fakultní nemocnicí Olomouc dle materiálů RK-24-2020-09, př. 3, RK-24-2020-09, př. 4 a RK-24-2020-09, př. 5.

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Stanoviska Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (§ 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, položka 2111 – Příjmy z poskytování služeb a výrobků) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3592 – Další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví o částku 150 000 Kč a kapitola Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, ORG 1703 o částku 31 500 Kč) rozpočtu kraje o finanční prostředky ve výši 181 500 Kč poskytnuté společností Johnson & Johnson na základě Smlouvy o spolupráci na ocenění vítězných projektů soutěže Bezpečná nemocnice dle materiálu RK-24-2020-09, př. 2;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ na rok 2020 pro:

    • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, o částku 50 000 Kč
    • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, o částku 10 000 Kč

         určenou na ocenění vítězných projektů soutěže Bezpečná nemocnice;

souhlasí

s uzavřením Darovacích smluv s Fakultní nemocnicí Plzeň, Nemocnicí Rudolfa a Stefanie Benešov, a.s., nemocnice Středočeského kraje a Fakultní nemocnicí Olomouc dle materiálů RK-24-2020-09, př. 3, RK-24-2020-09, př. 4 a RK-24-2020-09, př. 5.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Termín 11. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz