Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-24-2020-10: Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci

RK-24-2020-10.pdf, RK-24-2020-10pr01.pdf , RK-24-2020-10pr02.pdf , RK-24-2020-10pr03.pdf , RK-24-2020-10pr04.pdf , RK-24-2020-10pr05.pdf , RK-24-2020-10pr06.xls

Číslo materiálu 10
Číslo jednací RK-24-2020-10
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví - stabilizace zdravotnického personálu (lékaři a nelékaři) v Nemocnici Jihlava, příspěvkové organizaci
Zpracoval J. Šalandová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 6
Popis problému

Rada Kraje Vysočina dne 6. 6. 2017 usnesením č. 1038/20/2017/RK schválila „Pravidla Rady Kraje Vysočina pro poskytování příspěvků na úhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku pro účely zajištění lékařů a nelékařů v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina a Zdravotnické záchranné službě Kraje Vysočina, příspěvkové organizaci (náborové příspěvky)“, dále také jen „Pravidla“, pro účely stabilizace zdravotnického personálu s cílem zabezpečit lidské zdroje potřebné pro zajištění zdravotní péče u poskytovatelů zdravotních služeb zřizovaných Krajem Vysočina prostřednictvím náborových příspěvků. Podle Pravidel je možné poskytnout náhradu nákladů spojených s vyplacením náborového příspěvku novému zaměstnanci, a to za předpokladu předchozího uzavření smlouvy o poskytnutí náborového příspěvku mezi poskytovatelem zdravotních služeb a budoucím zaměstnancem. 

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace (dále jen „Nemocnice“), požádala o úhradu nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků  v  počtu 4 náborových příspěvků pro  lékaře ve výši 600 000 Kč a 15 náborových příspěvků pro nelékaře ve výši 1 140 000 Kč, kteří nastoupili do Nemocnice na jednotlivá oddělení. Celkem se jedná o 19 náborových příspěvků v celkové výši 1 740 000 Kč.

 

- Nemocnice Jihlava, lékaři               - 4 náborové příspěvky ve výši 600 000 Kč

- Nemocnice Jihlava, nelékaři           - 15 náborových příspěvků ve výši 1 140 000 Kč

 

Bližší informace jsou uvedeny v  materiálech RK-24-2020-10, př. 1, RK-24-2020-10, př. 2, RK-24-2020-10, př. 3, RK-24-2020-10, př. 4 a RK-24-2020-10, př. 5. Přehled celkem vyplacených stipendií a náborových příspěvků je uveden v materiálu RK-24-2020-10, př. 6.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví posoudil žádosti Nemocnice se zřetelem k aktuálnímu personálnímu obsazení a doporučuje schválení úhrad nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků dle usnesení č. 1038/20/2017/RK. Obě podmínky pro úhradu nákladů spojených s výplatou náborových příspěvků, uzavření smluv o poskytnutí náborového příspěvku a uzavření pracovních smluv na dobu nejméně 4 let u lékařů a 3 let u nelékařů, byly v souladu s Pravidly, splněny. Na základě výše uvedených skutečností odbor zdravotnictví vyplacení náborových příspěvků doporučuje.

Současně navrhuje radě kraje schválit příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví. Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví, § 3522 činí 33 518 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
  • poskytnutí úhrady nákladů na vyplacení náborových příspěvků pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, dle materiálů RK-24-2020-10, př. 1, RK-24-2020-10, př. 2, RK-24-2020-10, př. 3, RK-24-2020-10, př. 4 a RK-24-2020-10, př. 5;
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve snížení položky 5901 - Nespecifikované rezervy o částku 1 740 000  Kč při současném zvýšení položky 5331 - Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím o  částku 1 740 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 740 000 Kč, s určením na zajištění úhrady nákladů spojených s vyplacením náborových příspěvků.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Termín 31. 8. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz