Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-24-2020-18: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – Refundace ztrát z tržeb ze zlevněného vstupného v krajských muzeích a galeriích

RK-24-2020-18.pdf, RK-24-2020-18pr01.xlsx , RK-24-2020-18pr02.xlsx , RK-24-2020-18pr03.xlsx , RK-24-2020-18pr04.xlsx , RK-24-2020-18pr05.xlsx , RK-24-2020-18pr06.xlsx , RK-24-2020-18pr07.xlsx , RK-24-2020-18pr08.xlsx

Číslo materiálu 18
Číslo jednací RK-24-2020-18
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Kultura – Refundace ztrát z tržeb ze zlevněného vstupného v krajských muzeích a galeriích
Zpracoval P. Buňat, M. Skryjová
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 8
Popis problému

Rada kraje na svém zasedání dne 22. 6. 2020 schválila usnesením č. 1207/20/2020/RK návrh na zavedení dočasného opatření na podporu návštěvnosti krajských muzeí a galerií spočívající v plošné úpravě vstupného do stálých expozic a výstav, a to s platností od 1. 7. 2020 do 30.  9.  2020 s tím, že ztráty z tržeb ze vstupného budou těmto organizacím refundovány formou zvýšeného příspěvku na provoz.

V materiálu RK-24-2020-18, př. 1 je uveden souhrn celkové návštěvnosti a ztrát z tržeb ze vstupného za měsíc červenec 2020 za všechny sbírkotvorné organizace. Podrobné vyčíslení návštěvnosti včetně ztrát z tržeb za jednotlivé organizace a jejich pobočky je obsaženo v materiálech RK-24-2020-18, př. 2, RK-24-2020-18, př. 3, RK-24-2020-18, př. 4, RK-24-2020-18, př. 5, RK-24-2020-18, př. 6, RK-24-2020-18, př. 7RK-24-2020-18, př. 8.

Celková návštěvnost za červenec dosáhla souhrnně ve všech organizacích včetně poboček 50 065 návštěv, z toho 35 854 spadalo do kategorie plošných slev. Celková ztráta z tržeb činí 1 875 245 Kč.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií v celkové výši 1 875 245 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek v celkové výši 1 875 245 Kč s určením pro sbírkotvorné organizace dle materiálu RK-24-2020-18, př. 1 na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za období červenec 2020. Současně se navrhuje provést u dotčených organizací úpravy závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ o celkovou částku 1 875 245 Kč.

Dotčené příspěvkové organizace zapracují zvýšení příspěvků na provoz do finančních plánů. Finanční prostředky jsou poskytovány jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření. Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje činí 34 965 tis. Kč.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Kultura, § 3315 – Činnosti muzeí a galerií v celkové výši 1 875 245 Kč, při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 – Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Péče o lidské zdroje a majetek kraje v celkové výši 1 875 245 Kč s určením pro sbírkotvorné organizace na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za období červenec 2020 dle materiálu RK-24-2020-18, př. 1;
  • zvýšení závazných ukazatelů „Příspěvek na provoz“ u sbírkotvorných organizací o celkovou částku 1 875 245 Kč určenou na refundace ztrát z tržeb ze vstupného za období červenec 2020 dle materiálu RK-24-2020-18, př. 1.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, Horácká galerie v Novém Městě na Moravě, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Pelhřimov, příspěvková organizace, Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Termín 31. 8. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz