Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-24-2020-24: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace Krajské organizaci ČSŽ Vysočina

RK-24-2020-24.pdf, RK-24-2020-24pr01.pdf , RK-24-2020-24pr02.doc

Číslo materiálu 24
Číslo jednací RK-24-2020-24
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - poskytnutí dotace Krajské organizaci ČSŽ Vysočina
Zpracoval R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 2
Popis problému

Na Kraj Vysočina se obrátila Krajská organizace ČSŽ Vysočina, IČ: 00425222, se sídlem Horní 197, 580 01 Havlíčkův Brod, s žádostí o poskytnutí dotace na podporu činnosti v oblasti prorodinné politiky v kalendářním roce 2020 (materiál RK-24-2020-24, př. 1).

Finanční prostředky budou využity na podporu krajské, okresních a také základních organizací, které v Kraji Vysočina dobrovolnicky působí. Použity budou na částečnou úhradu nákladů na celoroční aktivity, a to především v oblastech zaměřených na slaďování profese a rodiny, poradenství, přednášky, organizování setkání, výměnu zkušeností, kulaté stoly, propagaci prorodinných opatření kraje. Dotace bude poskytnuta z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství.

V roce 2019 byla organizaci poskytnuta dotace ve výši 150 000 Kč, která byla řádně dle smlouvy vyúčtována a odborem sociálních věcí zkontrolována. Vzhledem k situaci kolem výskytu onemocnění COVID 19 a současné ekonomické situace byla žádost o dotaci Krajské organizace ČSŽ Vysočina pro rok 2020 přehodnocena a požadovaná výše snížena na částku 85 000 Kč, z  důvodu  omezení provozu organizace po dobu nouzového stavu.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Krajské organizaci ČSŽ Vysočina, IČ: 00425222, se sídlem Horní 197, Havlíčkův Brod, ve výši 85 000 Kč na podporu činnosti v oblasti prorodinné politiky v kalendářním roce 2020 a rozhodnout uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-24-2020-24, př. 2.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Sociální věci, § 4339 - Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství Krajské organizaci ČSŽ Vysočina, IČ: 00425222, se sídlem Horní 197, 580 01 Havlíčkův Brod výši 85 000 Kč na podporu celoročních aktivit v oblasti prorodinné politiky realizovaných v roce 2020;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace dle materiálu RK-24-2020-24, př. 2.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 31. 8. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz