Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-24-2020-25: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí

RK-24-2020-25.pdf, RK-24-2020-25pr01.pdf

Číslo materiálu 25
Číslo jednací RK-24-2020-25
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci – přijetí neinvestiční dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí
Zpracoval M. Havelková, J. Bína
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

Předkládaný návrh se zabývá přijetím prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na úhradu Dohod o dobrovolné pomoci za nouzového stavu. 

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu byla studentům v denní formě studia vyšších odborných a vysokých škol v oborech vzdělání podle § 110 odst. 4 písm. a) a b) zákona  č.  108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a studentům středních škol v oborech vzdělání podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, uložena pracovní povinnost. Úlohou studentů bylo plnit pracovní povinnost v rámci poskytování sociálních služeb v pobytové, ambulantní i terénní formě. Ze strany kraje bylo možné uložit pracovní povinnost příkazem nebo uzavřením dohody podle občanského zákoníku.
Za poskytování dobrovolné pomoci náleží studentům peněžní náhrada (nejde o mzdu), která má být vyplacena krajem nejpozději do 6 měsíců (konkrétně do 11. 10. 2020) od skončení nouzového stavu. Při poskytování náhrad za vykonání pracovní povinnosti se postupuje podle ustanovení § 35 krizového zákona, ze kterého se vychází i při samotném nařizování pracovní povinnosti. 

Pokud poskytovatel zjistí, že má málo zaměstnanců pro poskytování sociálních služeb z důvodu epidemie COVID - 19, informuje o tom příslušný kraj. V našem kraji zjistil tuto skutečnost Domov pro seniory Velké Meziříčí, p. o. (ošetřování člena rodiny, pracovní neschopnost). Domov oslovil kraj se žádostí o seznam studentů s odpovídajícím zaměřením vzdělání. Seznam byl domovu pro seniory zaslán. Následně si domov studenty oslovil a kraji oznámil, kteří studenti vyhovují jejich potřebám. Ze strany Kraje Vysočina byla uzavřena Dohoda o dobrovolné pomoci za nouzového stavu s devíti studentkami, které vykonávaly pracovní povinnost za 110,00 Kč na hodinu.

Jelikož náhradu poskytuje kraj, byla podána individuální žádost na MPSV o mimořádnou dotaci na proplacení náhrad za výkon pracovní povinnosti. Celková výše obdržené neinvestiční dotace činí 27 310,00 Kč.  

Návrh řešení

Navrhujeme přijmout účelovou dotaci z MPSV ve výši 27 310,00 Kč dle materiálu  RK-24-2020-25, př. 1 do rozpočtu kraje, kapitoly Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina  – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 27 310 Kč určené na úhradu nákladů vzniklých využitím pracovní povinnosti studentů (ÚZ 13351).

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4399 - Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti, ÚZ 13351) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 27 310,00 Kč určenou na proplacení náhrad za výkon pracovní povinnosti studentům dle materiálu RK-24-2020-25, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 11. 8. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz