Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-24-2020-26: Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“ - 6. etapa

RK-24-2020-26.pdf

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-24-2020-26
Název Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt „Transformace Domova Kamélie Křižanov I.“ - 6. etapa
Zpracoval R. Sýkora, L. Weber
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Předložený materiál řeší přijetí dotace ve výši 18 669 255,79 Kč za šestou etapu  projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I., která byla poukázána na účet u České národní banky a následně na zvláštní účet projektu.

Cílem projektu je vybudování komunitních domácností se službou domov pro osoby se zdravotním postižením pro celkem 12 klientů a dále denního stacionáře v Třešti. Projekt je součástí procesu úplné transformace příspěvkové organizace Domov Kamélie Křižanov a je realizován v rámci Výzvy 49. IROP.

Dle nastaveného harmonogramu projektu byla usnesením rady kraje č. 1094/19/2020/RK dne 9.  6. 2020 schválena a následně i podána Zpráva o realizaci a Žádost o platbu za 6. etapu projektu, která probíhala od 1. 10. 2019 do 30. 4. 2020. Centrum pro regionální rozvoj po provedení kontroly potvrdilo způsobilé výdaje ve výši 20 743 617,55 Kč. V souladu s dotačními podmínkami byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj poukázána na účet Kraje Vysočina dotace ve výši 18 669 255,79 Kč (90 % ze způsobilých výdajů etapy).

Návrh řešení

Na účet u České národní banky a následně na zvláštní účet projektu byla dne 4. 8. 2020 poukázána dotace projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I. Proto je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout dotaci ve výši 18 669 255,79 Kč do rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č.129/2000Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 18 669 255,79 Kč, která je určena na financování projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 18 669 255,79 Kč, určenou na financování projektu Transformace Domova Kamélie Křižanov I.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 12. 8. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz