Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-24-2020-28: Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj III."

RK-24-2020-28.pdf

Číslo materiálu 28
Číslo jednací RK-24-2020-28
Název Rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - Přijetí dotace z IROP - projekt "Transformace Domova Háj III."
Zpracoval R. Sýkora, M. Fejt
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o přijetí dotace ve výši 3 509 453,28 Kč za třetí etapu projektu Transformace Domova Háj III., který Kraj Vysočina realizuje v rámci Výzvy 49 IROP, reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883.

Cílem projektu je vytvoření komunitních domácností pro 34 klientů Domova Háj, příspěvkové organizace. V Havlíčkově Brodě, Golčově Jeníkově a Chotěboři vzniknou domácnosti se službou domov pro osoby se zdravotním postižením a chráněné bydlení. Předpokládané náklady projektu činí 88,3 mil. Kč při dotaci 76,5 mil. Kč.

V rámci třetí etapy projektu (1. 2. 2020 - 30. 4. 2020) již probíhala výstavba ve všech třech lokalitách. Staveniště v Chotěboři bylo předáno dne 13. 3. 2020.

Celkové náklady třetí etapy činily 3 899 392,54 Kč, jednalo se pouze o způsobilé výdaje. Dle usnesení č. 0974/17/2020/RK byla podána žádost o platbu, která byla řídícím orgánem schválena dne 28. 7. 2020. Na základě těchto skutečností byla Kraji Vysočina dne 31. 7. 2020 na účet u České národní banky zaslána ze strany Ministerstva pro místní rozvoj dotace ve výši 3 509 453,28 Kč (90% způsobilých nákladů).

Návrh řešení
Na účet u České národní banky a následně na zvláštní účet projektu byla dne 31. 7. 2020 převedena dotace projektu Transformace Domova Háj III. Proto je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout dotaci ve výši 3 509 453,28 Kč do rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj III.
Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3 509 453,28 Kč, která je určena na financování projektu Transformace Domova Háj III. Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje
rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu Transformace Domova Háj III. o přijatou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 3 509 453,28 Kč určenou na financování projektu Transformace Domova Háj III.
Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 14. 8. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz