Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-24-2020-33: Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2020/2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu

RK-24-2020-33.pdf, RK-24-2020-33pr01.pdf

Číslo materiálu 33
Číslo jednací RK-24-2020-33
Název Finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka v Kraji Vysočina ve školním roce 2020/2021 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu
Zpracoval J. Čermáková, M. Kastner
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší finanční zajištění činnosti lektora francouzského jazyka ve školním roce 2020/2021 v Kraji Vysočina.

Již dvanáctým rokem zajišťuje Kraj Vysočina činnost francouzského lektora na vybraných školách zřizovaných Krajem Vysočina. Jeho působení je považováno jako velmi pozitivní krok Kraje Vysočina směrem k podpoře výuky francouzského jazyka a k popularizaci našeho partnerského regionu Grand Est. Francouzský lektor kromě výuky francouzského jazyka na vybraných středních školách působí zároveň při krajské příspěvkové organizaci Vysočina Education, kde jsou organizovány metodické kurzy pro učitele francouzského jazyka a prostřednictvím které lektor dojíždí jednorázově i na další školy v kraji. Vzhledem k finanční a časové náročnosti dojíždění do jednotlivých škol, byla provedena revize stávajících úvazků lektora a navrženo nové rozvržení výuky lektora na jednotlivých školách.

S blížícím se začátkem školního roku 2020/2021 je tedy potřeba definovat finanční rámec pro zajištění činnosti lektora.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje v souvislosti se zajištěním prostředků na pokrytí činnosti lektora v Kraji Vysočina pro školní rok 2020/2021 vyhradit celkem 453 000 Kč, z toho v roce 2020 částku 177 500 Kč a  v roce 2021 částku 275 500 Kč.

V rozpočtu kraje na rok 2020, na kapitole Školství, mládeže a sportu, § 3299 - Ostatní záležitosti vzdělávání – je počítáno s výdaji spojenými s působením lektora cizích jazyků.

Podrobný rozpis jednotlivých částek je popsán v materiálu RK-24-2020-33, př. 1. OŠMS navrhuje radě kraje schválit změnu závazného ukazatele Příspěvek na provoz jednotlivým organizacím. Finanční prostředky jsou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce. Prostředky potřebné v roce 2021 budou zapracovány do návrhu rozpočtu kraje na rok 2021.

Stanoviska Odbor sekretariátu hejtmana

S návrhem se ztotožňujeme. Působení francouzského lektora na středních školách a ve Vysočina Education podporujeme.

Odbor ekonomický

Ve schváleném Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020, v kapitole Školství, mládeže a sportu je počítáno s finančními prostředky na krytí výdajů souvisejících s působením lektora francouzského jazyka na Vysočině (§ 3299, ÚZ 00324). Finanční prostředky potřebné k zajištění působení lektora francouzského jazyka v roce 2021 bude třeba nárokovat při tvorbě Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2021.

Aktuální stav rezervy na položce Spolupráce s partnerskými regiony je ve výši 508 000  Kč.

Návrh usnesení schvaluje

zvýšení závazného ukazatele Příspěvek na provoz příspěvkovým organizacím zřizovaným Krajem Vysočina na pokrytí nákladů souvisejících s činností lektora francouzského jazyka v roce 2020 dle materiálu RK-24-2020-33, př. 1;

ukládá

OŠMS zapracovat finanční prostředky na pokrytí působení lektora francouzského jazyka na Vysočině do návrhu rozpočtu kraje, kapitoly Školství, mládeže a sportu na rok 2021.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz