Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-24-2020-66: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“

RK-24-2020-66.pdf

Číslo materiálu 66
Číslo jednací RK-24-2020-66
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace na projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“
Zpracoval B. Šprynarová
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o rozpočtové opatření z důvodu přijetí čtvrté části dotace ze strany poskytovatele dotace projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“, který je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) prioritní osy 2 Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech, kde je jednou z podporovaných oblastí oblast 2.1 - Snížit emise z lokálního vytápění domácností podílející se na expozici obyvatelstva koncentracím znečišťujících látek.

Usnesením Rady Kraje Vysočina č. 0347/06/2019/RK ze dne 26. 2. 2019 schválila rada kraje projektovou žádost a rozhodla o předložení projektové žádosti v rámci výzvy OPŽP (Usnesení 0347/06/2019/RK Rada kraje schvaluje znění Projektové žádosti dle materiálů RK-06-2019-61, př. 1, znění Analýzy proveditelnosti dle materiálu RK-06-2019-61, př. 2 a znění plné moci dle materiálu RK-06-2019-61, př. 3; rozhoduje předložit projektovou žádost dle materiálů RK-06-2019-61, př. 1 do 117. výzvy v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020; doporučuje zastupitelstvu kraje: schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 70 000 000 Kč na zvláštní účet kraje, který bude založený a určený k realizaci projektu Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III s tím, že finanční prostředky budou čerpány dle aktuálních potřeb projektu; vzít na vědomí rizika uvedená v materiálu RK-06-2019-61, př. 4; schválit spolufinancování projektu ve výši dle materiálu RK-06-2019-61, př. 4.).

Projekt „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ je ze 100 % financován poskytovatelem dotace (Ministerstvo Životního prostředí (dále jen „MŽP“), zprostředkující subjekt Státní fond životního prostředí). První část (50%) dotace ve výši 123 858 921 Kč byla poskytnuta kraji na účet ČNB dne 6. 5. 2019 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009701 vydaného dne 8. 4. 2019. Druhá část dotace ve výši 110 961,84 Kč byla poskytnuta dne 3.  3.  2020. Třetí část dotace ve výši 718 494 Kč byla poskytnuta dne 5. 5. 2020. Čtvrtá část dotace ve výši 2 359 504 Kč byla poskytnuta 24. 7. 2020.

Dne 28. 7. 2020 byly finanční prostředky z účtu ČNB převedeny na zvláštní účet projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ č. ú.: 4 200 056 090/6800.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ o celkovou částku 2 359 504 Kč přijatou ze strany „MŽP“.

Dle ustanovení § 59 odst. 2 písm. e) zákona č 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů), rada kraje rozhoduje o nabytí a převodu movitých věcí na kraj včetně peněz.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků ve výši 2 359 504 Kč poskytnutých „MŽP“ na financování projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“.

Ekonomický odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Kotlíkové dotace v Kraji Vysočina III“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 2 359 504 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 31. 8. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz