Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-03: Změna investičního plánu včetně rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – dotace pro účely zkvalitnění ICT prostředků v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina

RK-25-2018-03.pdf, RK-25-2018-03pr01.doc , RK-25-2018-03pr02.xls , RK-25-2018-03pr03.pdf

Číslo materiálu 3
Číslo jednací RK-25-2018-03
Název Změna investičního plánu včetně rozpočtového opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví – dotace pro účely zkvalitnění ICT prostředků v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina
Zpracoval J. Dvořáková, D. Zažímal
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 3
Popis problému

Rada kraje usnesením č. 0825/15/2018/RK schválila plánované aktivity eHealth pro rok 2018. Jednou z aktivit je naplňování a aktualizace Standardu ICT vybavení PO kraje u všech zdravotnických příspěvkových organizací zřizovaných krajem.

Bez jednotného a dostatečně standardního vybavení, technologií, personálu, dat a souvisejících procesů nejsou ostatní projekty koncepce efektivně realizovatelné a udržitelné. ICT prostředky, a to jak hardware, ale i software, jsou nedílnou součástí ICT prostředí a dotýkají se všech uživatelů (zaměstnanců i pacientů).

Z výše popsaného, ale také z důvodu postupné centralizace technologií a systémů u všech nemocnic zřizovaných krajem, i požadavků legislativy v oblasti ochrany osobních údajů (GDPR a bezpečnosti (zákon o kybernetické bezpečnosti)) odbor zdravotnictví ve spolupráci s odborem informatiky navrhl realizaci projektu „Standard ICT 2018“ (dále jen „projekt“).

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit poskytnutí finančních prostředků v celkové výši 9 000 000 Kč pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina (dále jen „nemocnice“) určených na realizaci projektu.

Finanční prostředky určené na naplňování jednotlivých aktivit koncepce eHealth jsou vyčleněny na kapitole Zdravotnictví, § 3522 - Ostatní nemocnice (ÚZ 00502).

Pravidla pro poskytnutí dotace, která obsahují také výčet uznatelných výdajů, jsou uvedena v materiálu RK-25-2018-03, př. 1.

Peněžní prostředky jsou mezi jednotlivé organizace rozděleny podle celkového počtu lůžek v konkrétní nemocnici dle materiálu RK-25-2018-03, př. 2. Finanční spoluúčast nemocnic bude minimálně 15 % schváleného příspěvku určeného na úhradu výdajů, popřípadě 15 % skutečně zaplacených výdajů projektu snížených o případný nárok na odpočet DPH na vstupu (v případě, že celkové zaplacené výdaje na projekt jsou nižší než schválený příspěvek).

Další nepodkročitelnou podmínkou pro vyplacení dotace je dodržení závazku nemocnic v počtu využívaných VDI terminálů pořízených v rámci projektu „Služby Technologického centra Kraje Vysočina 2014“, což bude doloženo stanoviskem odboru informatiky a přiloženo jako nedílná součást Žádosti o poskytnutí dotace. Toto stanovisko si musí žádající nemocnice včas vyžádat u odboru informatiky.

Finanční prostředky budou poskytnuty jako investiční příspěvek a příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a je nutné provést změnu závazných ukazatelů u nemocnic.

Kontrola využití dotace bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Odbor zdravotnictví dále doporučuje radě kraje schválit změnu investičních plánů u nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v souvislosti s realizací projektu dle materiálu RK-25-2018-03, př. 1.

Stanoviska Odbor informatiky

Odbor informatiky souhlasí s věcným zaměřením navrhované dotace a to včetně podmínky využití technologie virtuálních desktopů.

Na druhou stranu máme dlouhodobé výhrady k nepoměru částek alokovaných krajem na dotace v oblasti IT pro jednotlivé typy organizací zřizovaných Krajem Vysočina. Z tohoto důvodu budeme radě kraje pro rok 2019 navrhovat změnu mechanismu dotací resp. příspěvků pro PO na rozvoj IT.

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID dotace O02408-44 (příloha č. 3).

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky. Ve schváleném rozpočtu kraje, v kapitole Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice je počítáno s finančními prostředky na naplňování koncepce eHealth (ÚZ 00502). Aktuální stav rezervy na kapitole Zdravotnictví činí 45 189 tis. Kč.  

Návrh usnesení schvaluje
 • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro:
 • Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 870 800 Kč,
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 500 000 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 201 000 Kč,
 • Nemocnici Pelhřimov, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 191 100 Kč,
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 600 000 Kč

  za účelem krytí investičních způsobilých výdajů projektu „Standard ICT 2018“;

 • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ pro:
 • Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 976 800 Kč,
 • Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, ve výši 400 000 Kč,
 • Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, ve výši 1 260 300 Kč

  za účelem krytí provozních způsobilých výdajů projektu „Standard ICT 2018“;

 • změnu investičních plánů u nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina v souvislosti s realizací projektu „Standard ICT 2018“ dle materiálu RK-25-2018-03, př. 1;
ukládá

ředitelům nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina postupovat při realizaci projektu „Standard ICT 2018“ v souladu s pravidly pro poskytnutí dotace dle materiálu RK-25-2018-03, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor informatiky, Odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 31. 7. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz