Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-04: Podnájem nebytových prostor užívaných Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, pro účely umístění telekomunikačního zařízení

RK-25-2018-04.pdf, RK-25-2018-04pr01.pdf

Číslo materiálu 4
Číslo jednací RK-25-2018-04
Název Podnájem nebytových prostor užívaných Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, pro účely umístění telekomunikačního zařízení
Zpracoval L. Charvátová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, dále také „nemocnice“, požádala o souhlas s uzavřením Podnájemní smlouvy (dále také jen „smlouva“) mezi nemocnicí a Českou telekomunikační infrastrukturou a. s.. Smlouva je obsažena v materiálu RK-25-2018-04, př. 1, návrh předpokládá její trvání od 1. 10. 2018 do 30. 6. 2023.

Nemocnice má předmětné nebytové prostory v nájmu od Kraje Vysočina na základě nájemní smlouvy uzavřené mezi Krajem Vysočina a nemocnicí ze dne 14. 7. 2003.

Účelem podnájmu je umístění, instalace a provozování telekomunikačního zařízení v předmětu podnájmu.

Navrhovaný záměr podnájmu nebytových prostor na dobu delší 3 let vyžaduje v souladu s nájemní smlouvou předchozí souhlas pronajímatele (zřizovatele).

Návrh řešení

Uzavřením Podnájemní smlouvy nebude narušen chod nemocnice, ani nebude znemožněno užívání majetku k hlavnímu účelu nemocnice. Odbor zdravotnictví doporučuje radě kraje udělit souhlas s uzavřením této smlouvy dle materiálu RK-25-2018-04, př. 1.

Příslušnost rady kraje k udělení souhlasu s uzavřením smlouvy je dána ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Odbor majetkový

Odbor majetkový souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením Podnájemní smlouvy podle podmínek stanovených v materiálu RK-25-2018-04, př. 1.

Odpovědnost Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz