Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-14: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru

RK-25-2018-14.pdf, RK-25-2018-14pr01.doc

Číslo materiálu 14
Číslo jednací RK-25-2018-14
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Zastupitelstvo kraje - poskytnutí věcného daru
Zpracoval K. Svobodová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 1
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání č. 7/2017 dne 12. 12. 2017 schválilo Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2018. Součástí tohoto schváleného rozpočtu jsou finanční prostředky vyčleněné na spolupráci se Zakarpatskou oblastí Ukrajiny ve výši 6 milionů Kč (kapitola Zastupitelstvo kraje, § 6223). Tato částka je určena pro společné projekty našich regionů a s tím související administrativu. Přehled projektů spolupráce realizovaných za rok 2017 byl součástí zprávy o činnosti partnerských regionů, která byla předložena na jednání zastupitelstva kraje č. 1/2018 dne 6. 2. 2018.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém zasedání č. 2/2018 dne 27. 3. 2018 schválilo poskytnout finanční dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) dobročinnému fondu ViZa. Součástí tohoto materiálu byl konkrétní seznam projektů na rok 2018, který byl doporučený a schválený Stálou konferencí. Součástí tohoto seznamu je projekt „Podpora výměny zkušeností na úrovni policie + poskytnutí věcného daru zakarpatské policii“.

V návaznosti na rozvíjející se vztahy mezi Krajem Vysočina a Krajským ředitelstvím policie kraje Vysočina s ukrajinskou policií proběhlo již v minulosti několik jednání a pracovních setkání, jejichž náplní bylo zejména předávání zkušeností ukrajinským partnerům, a to nejen ve formě předávání zkušeností, ale i drobná materiální výpomoc. Z posledních jednání vyplynulo, že ukrajinští partneři se potýkají s problémem nemožnosti násilného zastavení ujíždějících vozidel, kromě použití zbraně, což je však prostředek velmi neefektivní.

Policie České republiky, včetně Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, je pro tyto účely vybavena zastavovacími pásy.

Zastavovací pás je speciální prostředek určený pro bezpečnostní sbory a ozbrojené složky, který slouží k proražení pneumatik vozidla za účelem jeho zastavení, přičemž zajišťuje postupný unik vzduchu z pneumatik. Umožňuje velmi rychlé přehrazení vozovky a rovněž rychlý úklid pásu z jízdní dráhy, aby byl umožněn průjezd stíhacích vozidel.

Dodání 4 ks těchto pásů a 1 ks cvičného pásu k výcviku (věcný dar v celkové hodnotě 49 407 Kč včetně DPH) ukrajinským partnerům formou daru, považujeme za vhodný dar, který je dalším prvkem rozvíjející se spolupráce mezi oběma bezpečnostními sbory. Kraj Vysočina na přípravě a předávání tohoto daru spolupracuje s Krajským ředitelstvím Policie České republiky.

Předání těchto věcných darů proběhne při pracovní cestě pana hejtmana a členů Zastupitelstva Kraje Vysočina do Zakarpatské oblasti Ukrajiny v termínu 26. – 29. 9. 2018.

Návrh řešení

OSH navrhuje radě kraje rozhodnout poskytnout věcný dar subjektu Ředitelství hlídkové policie v Zakarpatské oblasti Ukrajiny, adresa: Ukrajina, Zakarpatská oblast, 88006 Užhorod, ulice Košovoho 2, dle materiálu RK-25-2018-14, př. 1.

Rozhodování o poskytnutí daru v hodnotě do 100 000 Kč v jednotlivém případě je dle § 59 odst. 2 písm. f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vyhrazeno radě kraje.

Stanoviska Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky.

Odbor informatiky

Odbor informatiky: Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID: O02716.

Návrh usnesení rozhoduje

poskytnout věcný dar z kapitoly Zastupitelstvo kraje, § 6223 - Mezinárodní spolupráce (jinde nezařazená) subjektu Ředitelství hlídkové policie v Zakarpatské oblasti Ukrajiny, adresa: Ukrajina, Zakarpatská oblast, 88006 Užhorod, ulice Košovoho 2, dle materiálu RK-25-2018-14, př. 1.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz