Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-19: Uzavření smlouvy na zajištění služby - změna usnesení 1019/17/2018/RK ze dne 5.6.2018

RK-25-2018-19.pdf, RK-25-2018-19pr01.doc

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-25-2018-19
Název Uzavření smlouvy na zajištění služby - změna usnesení 1019/17/2018/RK ze dne 5.6.2018
Zpracoval M. Dokulil, A. Mládek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Po realizaci  „pilotního projektu vysokorychlostního vážení, Velké Meziříčí“ bylo třeba dořešit  smluvní vztahy ohledně dosavadního  odběru elektrické energie u tohoto zařízení. V materiálu RK-17-2018-64, př. 1 v návrhu smlouvy vlastník pozemku prohlašuje, že je oprávněn do 31. května 2018 poskytnout službu a trpět omezení užívání části pozemku a přenechat jej objednateli do dočasného užívání pro potřebu zařízení: „Vysokorychlostní vážení“ na vysokorychlostních váhách umístěných na silnici II/602 Velké Meziříčí za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Z důvodu prodloužení termínu realizace elektrické přípojky a následného připojení firmou EoN. mohl být zrušen původní odběr elektrické energie až ke dni 10. 8. 2018. K tomuto datu je třeba uzavřít novou smlouvu a z tohoto důvodu dojde  ke zvýšení úhrady poskytovateli služby o 2 191 Kč.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout nahradit původní přílohu usnesení 1019/17/2018/RK, kterou tvořila smlouva uzavřená podle § 1746 odst.2, novou přílohou kde je provedena změna v čase a částce plnění dle přílohy  materiálu RK-25-2018-19, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

nahradit původní přílohu usnesení 1019/17/2018/RK, kterou tvořila smlouva uzavřená podle § 1746 odst.2, novou přílohou kde je provedena změna v čase a částce plnění dle přílohy  materiálu RK-25-2018-19, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 10. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz