Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-20: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M4 - přijetí účelové investiční dotace na realizaci akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“

RK-25-2018-20.pdf

Číslo materiálu 20
Číslo jednací RK-25-2018-20
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Nemovitý majetek, příloha M4 - přijetí účelové investiční dotace na realizaci akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“
Zpracoval M. Fejt, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o přijetí účelové investiční dotace na realizaci stavební akce projektu "Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba, který Kraj Vysočina realizuje s podporou programu MPSV 113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2007 - 2018  pod registračním číslem 113D313006702. 

Cílem akce je vybudování přístavby ke stávajícímu zařízení Domova pro seniory Havlíčkův Brod a vytvořit tak zázemí pro rozšíření kapacity o 109 lůžek, z toho 34 lůžek služby domov pro seniory a 75 lůžek služby domov se zvláštním režimem. Předpokládaný rozpočet projektu dle platného Rozhodnutí o poskytnutí dotace nyní činí 166 107 238,61 Kč při schválené dotaci ve výši 100 000 000 Kč. Čerpání dotace probíhá formou ex-post plateb.

Dne 9. 7. 2018 byla podána třetí průběžná zpráva se žádostí o platbu za období od 1. 3. 2018 do 31. 5. 2018. V rámci této etapy byly realizovány pouze stavební práce a s nimi související aktivity (autorský dozor a technický dozor stavby). Celkové náklady etapy činily 49 282 548,75 Kč, dotace byla vzhledem k výši nákladů na výstavbu a kvůli zjednodušení administrace projektu požadována pouze na skutečně provedené stavební práce do konce období. Požadovaná výše dotace proto činila 49 185 522,75 Kč.

Administrativní kontrola průběžné zprávy se žádostí o platbu a dalších doložených příloh potvrdila uznatelnost vynaložených nákladů a MPSV na základě uvedených skutečností zaslalo na účet u České národní banky dotaci ve výši 49 185 522,75 Kč.

Návrh řešení

Na účet u České národní banky byla dne 29. 8. 2018 převedena dotace projektu „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“. Proto je nutné schválit rozpočtové opatření, kterým budou zvýšeny příjmy a výdaje rozpočtu kraje o investiční dotaci ve výši 49 185 522,75 Kč.

Vzhledem k tomu, že budoucí náklady na výstavbu budou činit ještě nejméně 50 mil. Kč, navrhuje odbor majetkový navýšit kapitolu Nemovitý majetek, přílohu M4 - Sociální věci, (ORG 1520110000) na další realizaci stavební akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 49 185 522,75 Kč na realizaci akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod – přístavba (ÚZ 13501).

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4216 - Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Nemovitý majetek, příloha M4 - Sociální věci) rozpočtu kraje o účelovou investiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 49 185 522,75 Kč na realizaci akce „Domov pro seniory Havlíčkův Brod - přístavba“.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 19. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz