Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-21: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina

RK-25-2018-21.pdf

Číslo materiálu 21
Číslo jednací RK-25-2018-21
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty - přijetí dotace ze státního rozpočtu na projekt Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina
Zpracoval A. Nosková
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Kraj Vysočina realizuje od 1. 1. 2018 projekt „Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina“, schválený usnesením rady kraje č. 1508/26/2017/RK. Na projekt pod registračním číslem CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007828 byla poskytnuta dotace z OPZ v celkové maximální výši 6 699 990,00 Kč. Cílem projektu je rozvíjení hlubších předpokladů pro samostatný profesionální vývoj výkonu činností sociálních pracovníků a veřejných opatrovníků, městských a obecních úřadů. Zahrnuje vzdělávání, pořádání workshopů, metodických aktivit, supervizní podporu atd. Projekt se též zabývá informovaností veřejnosti o sociální práci. Dalším z cílů projektu je efektivnější koordinace dobrovolnických center i menších dobrovolnických programů. Z projektu bude také hrazena kampaň zaměřená na propagaci dobrovolnické služby v oblasti sociálních služeb a sociální integrace. Dále projekt přispěje k sjednocení metodické činnosti, a to na úrovni mezikrajského setkání metodiků sociální práce, zástupců MPSV a Veřejného ochránce práv, kdy bude v rámci diskuzí docházet ke slaďování názorů a postupů. V rámci projektu bude naplňována aktivita týkající se prohloubení spolupráci sociálních pracovníků věznic a sociálních kurátorů městských a obecních úřadů. Pro zajištění a naplnění cílů projektu se předpokládá personální posílení na úseku sociální práce o jednoho sociálního pracovníka a také vznik jednoho pracovního místa krajského koordinátora dobrovolnických aktivit, který bude současně garantem projektu.

Na základě schválené monitorovací zprávy č. 1 projektu a žádosti o platbu byla dne 30. 8. 2018 z MPSV Kraji Vysočina převedena na účet u České národní banky účelová neinvestiční dotace ve výši 466 707,80 Kč. Z tohoto účtu byly finanční prostředky převedeny na zvláštní účet projektu. S ohledem na to je nutné provést rozpočtové opatření a přijmout účelovou neinvestiční dotaci do rozpočtu zvláštního účtu tak, aby bylo možné z ní čerpat prostředky na projekt, který Kraj Vysočina realizuje. Dotace je financována z Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu Kraje Vysočina o přijaté finanční prostředky v rámci projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina ve výši 466 707,80 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 466 707,80 Kč, které jsou určené na realizaci projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Evropské projekty o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 466 707,80 Kč určenou na financování projektu Podpora a rozvoj sociální práce v Kraji Vysočina .

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 21. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz