Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-22: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018

RK-25-2018-22.pdf, RK-25-2018-22pr01.pdf

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-25-2018-22
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Sociální věci - přijetí dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018
Zpracoval S. Holbová, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

V návaznosti na usnesení vlády ČR ze dne 30. března 2015 č. 218 o Národním akčním plánu podporujícím pozitivní stárnutí vyhlásilo Ministerstvo práce a sociálních věcí i v kalendářním roce 2018 zvláštní dotační program, jehož účelem je podpora krajské samosprávy v oblasti stárnutí. Podpořeny mohou být projekty neinvestičního charakteru realizované krajem v období roku 2018. Dotaci bylo možné získat až do výše 70% rozpočtovaných nákladů na schválenou žádost.

Kraj Vysočina se na základě demografických trendů dlouhodobě a intenzivně věnuje nejenom rodinné politice, ale také politice seniorské. Smyslem seniorské politiky Kraje Vysočina je zajištění plnohodnotného života seniorů a vytváření takových podmínek, které jim umožní zůstávat v domácím prostředí a stále pracovat na svém osobním rozvoji. Mezi stěžejní opatření pro naplnění těchto cílů patří podpora aktivního seniorského života, vzdělávání seniorů, zkvalitnění poradenského servisu pro seniory a podpora domácí péče o seniory.

Pro naplnění výše uvedených opatření realizuje v letošním roce Kraj Vysočina projekt „Aktivně a zdravě pro seniory na Vysočině“, který byl schválen usnesením rady kraje č. 1125/18/2018/RK.  Celkové náklady na realizaci aktivit byly vyčísleny ve výši 2 441 864 Kč, přičemž Krajem Vysočina byla požadována dotace v maximální možné výši 1 709 305 Kč. V žádosti se jednalo o aktivity, které již byly nebo budou průběžně realizovány v průběhu roku 2018 a na jejich realizaci jsou finanční prostředky zahrnuty ve schváleném rozpočtu pro rok 2018, na kapitole Sociální věci.

Na základě podané žádosti rozhodlo dne 23.  8.  2018  Ministerstvo práce a sociálních věcí o přiznání dotace ve výši 1 709  305 Kč, tedy v plné výši požadované Krajem Vysočina. Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2018 je uvedeno v materiálu RK-25-2018-22, př. 1. Na základě těchto skutečností již zaslalo MPSV na účet u České národní banky dotaci ve výši 1 709  305 Kč.

Návrh řešení

Na účet u České národní banky byla dne 31. 8. 2018 převedena dotace na realizaci projektu „Aktivně a zdravě pro seniory na Vysočině“, financovaného v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018. Proto je nyní nutné schválit rozpočtové opatření, kterým budou zvýšeny příjmy a výdaje (kapitoly Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 709  305 Kč na realizaci aktivit v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018.

 

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 709 305 Kč – na realizaci aktivit v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018 (ÚZ 13016).

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Sociální věci, § 4339 – Ostatní sociální péče a pomoc rodině) rozpočtu kraje o neinvestiční účelovou dotaci z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 709  305  Kč na realizaci aktivit v rámci Dotačního programu na podporu krajské samosprávy v oblasti stárnutí na rok 2018.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz