Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-23: Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“

RK-25-2018-23.pdf, RK-25-2018-23pr01.doc

Číslo materiálu 23
Číslo jednací RK-25-2018-23
Název Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci projektu „Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III.“
Zpracoval P. Poulová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

V rámci Operačního programu potravinové a materiální pomoci, specifického cíle 2.3 Potravinová deprivace dětí ve vážné sociální nouzi a výzvy č. 30_18_008 Kraj Vysočina podal na základě usnesení 0518/10/2018/RK žádost o podporu. Projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III. byl schválen a vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 6 031 030,95, Kč s celkovým minimálním počtem podpořených osob ve výši 1093.

Usnesením rady č. 0775/14/2018/RK ze dne 30. 4. 2018 byla schválena Smlouva o partnerství s finančním příspěvkem. Předmětem smlouvy je úprava právního postavení Příjemce a jeho Partnera, jejich odpovědnost a úloha při dosažení cíle projektu, úprava vzájemných práv a povinností při realizaci projektu Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina III. Dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství dle materiálu RK-25-2018-23, př. 1 řeší opravu čísla účtu zřizovatele Partnera, města Jemnice, kterému bude Příjemce poskytovat finanční podporu bezhotovostním převodem dle smlouvy o partnerství.

Návrh řešení

Dne 26. 6. 2018 byla uzavřena smlouva mezi Krajem Vysočina a Základní školou v Jemnici, jejímž zřizovatelem je město Jemnice. Při přepisování údajů se zapojením do projektu došlo k chybnému opisu čísla účtu zřizovatele ze strany partnera. Smlouva je evidovaná v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Je nutné upravit číslo účtu formou dodatku č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem.

 

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

dodatek č. 1 ke smlouvě o partnerství s finančním příspěvkem v rámci výzvy 30_18_008 dle materiálu RK-25-2018-23, př. 1.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz