Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-26: Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Koberovice

RK-25-2018-26.pdf, RK-25-2018-26pr01.xls , RK-25-2018-26pr02.xls , RK-25-2018-26pr03.pdf

Číslo materiálu 26
Číslo jednací RK-25-2018-26
Název Vzájemné darování pozemků v k. ú. a obci Koberovice
Zpracoval V. Veselá
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o vzájemné darování pozemků obce Koberovice a Kraje Vysočina.

Majetkový odbor zajistil geometrické zaměření části silnice II/130 v obci Koberovice geometrickým plánem č. 134-59/2015.

OM projednal s obcí Koberovice vzájemné převody pozemků tak, aby obec převedla kraji pozemky nacházející se pod silnicí II/130 a kraj převedl obci pozemky mimo silnici.

Silnicí II/130 jsou zastavěny pozemky uvedené v materiálu RK-25-2018-26, př. 2, které jsou ve vlastnictví obce Koberovice a jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Pelhřimov na LV 10001 pro k. ú. a obce Koberovice v celkové výměře 316 m2.

Kraj převede obci Koberovice pozemky uvedené  v materiálu RK-25-2018-26, př. 1, nacházející se mimo silnici, které jsou vedeny u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Pelhřimov na LV 155 pro k.ú. a obec Koberovice v celkové výměře 2533 m2

Pozemky par. č. 773/1, par. č. 773/12, par. č. 773/15, par. č. 773/16, par. č. 773/17, par. č. 773/18, par. č. 773/19, par. č. 773/25, par. č. 773/28, par. č. 773/29, par. č. 773/30, par. č. 773/31, par. č. 773/45, par. č. 773/47, par. č. 773/49 a par. č. 815 získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou jsou pozemky svěřeny do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemky jsou vedeny Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Pelhřimov na listu vlastnictví č. 155 pro k. ú. a obec Koberovice.

Návrh řešení

OM navrhuje nabýt darem pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 134-59/2015 v k. ú. a obci Koberovice,  uvedené v materiálu RK-25-2018-26, př. 2 z vlastnictví obce Koberovice do vlastnictví Kraje Vysočina a převést pozemky zaměřené tímto geometrickým plánem v k. ú. a obci Koberovice dle materiálu RK-25-2018-26, př. 1 z vlastnictví kraje Vysočina do vlastnictví obce Koberovice.

Darovací smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smlouvy.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků obci Koberovice a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout darovat obci Koberovice pozemky zaměřené geometrickým plánem č. 134/59/2015 nacházející se mimo silnici a nabýt darem pozemky zastavěné silnicí II/130 z vlastnictví obce Koberovice do vlastnictví Kraje Vysočina.

Stanoviska Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s uvedenými převody pozemků v k. ú. a obci Koberovice

Krajská správa a údržby silnic Vysočiny

KSÚSV, pracoviště Pelhřimov souhlasí s uvedenými převody pozemků v k. ú. a obci Koberovice

Návrh usnesení rozhoduje

zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-25-2018-26, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Koberovice;

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout:

  • nabýt darem pozemky dle materiálu RK-25-2018-26, př. 2 v k. ú. a obci Koberovice z vlastnictví obce Koberovice do vlastnictví Kraje Vysočina;
  • převést darem pozemky dle materiálu RK-25-2018-26, př. 1 v k. ú. a obci Koberovice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Koberovice.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 6. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz