Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-27: Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací

RK-25-2018-27.pdf, RK-25-2018-27pr01.doc

Číslo materiálu 27
Číslo jednací RK-25-2018-27
Název Změna smlouvy o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o rozhodnutí o úpravě předmětu pronájmu nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina užívaného Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací na základě nájemní smlouvy.

Rada kraje schválila svým usnesením 1070/23/2011/RK ze dne 28. 6. 2011 Smlouvu o nájmu nemovitosti na nájem „Pavilonu pro matku a dítě“ mezi Krajem Vysočina (jako pronajímatelem) a poskytovatelem zdravotních služeb Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, tzv. zdanitelný nájem nemovitostí z hlediska DPH. Předmět zdanitelného nájmu byl následně upraven – rozšířen o nemovitosti, které jsou dotčeny stavbou „Nemocnice Třebíč – pavilon chirurgických oborů“

  • dle usnesení rady kraje 302/07/2016/RK ze dne 23. 2. 2016 a uzavřeného Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti
  • dle usnesení rady kraje 2061/39/2016/RK ze dne 29. 11. 2016 a uzavřeného Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti
  • dle usnesení rady kraje 1887/34/2017/RK ze dne 24. 10. 2017 a uzavřeného Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti
  • dle usnesení rady kraje 2021/36/2017/RK ze dne 14. 11. 2017 a uzavřeného Dodatku č. 5 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti.

Jedná se o dostavbu areálu Nemocnice Třebíč řešící lůžkové kapacity chirurgických oborů, lůžka intenzivní péče, ambulantní provozy, příjem urgentních pacientů, hemodializační oddělení a další kapacity. Dále jsou řešeny i technické záležitosti – energocentrum, medicinální plyny, inženýrské sítě a komunikační řešení části areálu, celkové předpokládané náklady stavby přes 400 mil Kč bez DPH.

V průběhu měsíce září tohoto roku bude dokončena podstatná část stavebního objektu „Budovy G – bývalé porodnice“ a na stavbu bude místně příslušným stavebním úřadem vydáno rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby za účelem zahájení zkušebního provozu.

Návrh řešení

Předmět nájmu a smluvní podmínky nájmu je potřebné změnit a aktualizovat tak, aby reflektovaly podmínky stanovené zákonem o DPH u nově zrealizované stavby „Budovy G – bývalé porodnice“ a byly vytvořeny podmínky pro užívání a provozování tohoto pořízeného majetku Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nemovitostí mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací (nájemcem), dle materiálu RK-25-2018-27, př. 1.

Kompetenční příslušnost k tomuto právnímu úkonu je podle § 59 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů, svěřena radě kraje.

Stanoviska Odbor zdravotnictví

s navrženým materiálem souhlasí.

Odbor ekonomický

souhlasí s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě dle navrženého materiálu.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti mezi Krajem Vysočina (pronajímatelem) a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací (nájemcem), dle materiálu RK-25-2018-27, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový, Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz