Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-33: Veřejná zakázka na stavební práce "SPŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace"

RK-25-2018-33.pdf, RK-25-2018-33pr01.pdf , RK-25-2018-33pr02.pdf , RK-25-2018-33pr03.pdf , RK-25-2018-33pr03upr01.pdf

Číslo materiálu 33
Číslo jednací RK-25-2018-33
Název Veřejná zakázka na stavební práce "SPŠ Třebíč - rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace"
Zpracoval J. Mikésková
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 4
Popis problému

Předmětem návrhu usnesení je rozhodnutí o zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce „SPŠ Třebíč – rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace“.

Jedná se o rekonstrukci dvou objektů Střední průmyslové školy Třebíč. V Hlavní budově (areálu školy) SPŠ Třebíč, ul. Manželů Curieových 734 bude předmětem akce rekonstrukce čtyř stávajících vstupů do objektu školy, úprava části příjezdové komunikace, vytvoření odvodnění čisticích zón vedle rampy u hlavního vstupu do šaten, rekonstrukce bloku úklidových místností a bloku sociálních zařízení (nové rozvody ZTI, kanalizace, elektroinstalace). V areálu dílen školy ul. Žďárského 183 (odloučené pracoviště odborného výcviku), Třebíč budou vybudovány nové rozvody splaškové a dešťové kanalizace, provedena kompletní rekonstrukce sociálních zařízení, prostor umývárny a sprch včetně nových rozvodů ZTI, rekonstrukce elektroinstalace, tepelných izolací a podhledů v chodbách.

Rekonstrukce bude probíhat z části za nepřetržitého provozu budov.

Stavební úpravy budou provedeny v období od 1. 7. 2019 do 6. 9. 2019 a v období od 29. 6. 2020 do 4. 9. 2020.

Předpokládaná hodnota stavebních prací byla stanovena v souladu s projekčním rozpočtem, zpracovaným firmou KB projekt, s.r.o., se sídlem Lešetín I/659, 760 01, IČO 25507893, a to v částce cca 19 000 000 Kč bez DPH. Vzhledem k finančním limitům stanoveným zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), se jedná o podlimitní veřejnou zakázku.

OM považuje za účelné ustanovit hodnotící komisi, kterou pověří posouzením splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocením nabídek dle § 114 až 122 ZZVZ. Komise bude mít 5 členů, bude usnášeníschopná při přítomnosti nejméně dvou třetin jejích členů a rozhodovat bude nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Komise z jednání vyhotoví písemný protokol.

Návrh řešení

OM navrhuje radě kraje:

  • rozhodnout o zahájení veřejné zakázky na stavební práce „SPŠ Třebíč – rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace“ formou zjednodušeného podlimitního řízení dle ZZVZ uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-25-2018-33, př. 1
  • schválit zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-25-2018-33, př. 2
  • jmenovat hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-25-2018-33, př. 3

     

    OM navrhuje k zadávání veřejné zakázky tyto termíny a kritéria:

  • zahájení zadávacího řízení – nejpozději 27. 9. 2018
  • konec lhůty pro podávání nabídek – 10. 10. 2018 v 10.30 hod. (předpoklad)
  • způsob hodnocení nabídek – ekonomická výhodnost, která bude hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny
Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

OŠMS souhlasí s navrženým usnesením.

Návrh usnesení rozhoduje

zahájit zadávací řízení veřejné zakázky na stavební práce „SPŠ Třebíč – rekonstrukce ZTI, vstupů a elektroinstalace“ formou zjednodušeného podlimitního řízení uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele dle materiálu RK-25-2018-33, př. 1;

schvaluje

zadávací podmínky veřejné zakázky dle materiálu RK-25-2018-33, př. 2;

jmenuje

hodnotící komisi dle doplněného materiálu RK-25-2018-33, př. 3.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 27. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz