Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-36: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na realizaci projektu s názvem Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonu B

RK-25-2018-36.pdf

Číslo materiálu 36
Číslo jednací RK-25-2018-36
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí účelové dotace na realizaci projektu s názvem Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonu B
Zpracoval J. Hadravová, E. Ampapová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelové dotace z Ministerstva pro místní rozvoj (dále jen „Poskytovatel dotace“) na realizaci projektu s názvem Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonu B a z toho vyplývající rozpočtové opatření.

Dne 27. 8. 2018 byly na účet vedený u České národní banky připsány finanční prostředky od Poskytovatele dotace v celkové výši 45 099 794,57 Kč určené na další financování způsobilých výdajů spojených s realizací projektu s názvem Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonu B, identifikační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002001. Poskytnuté finanční prostředky je třeba přijmout na zvláštní účet projektu.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty vyplývající z přijetí účelové dotace na zvláštní účet projektu „SPŠ TR st. úpravy B“ v celkové výši 45 099 794,57 Kč za účelem dalšího financování způsobilých výdajů spojených s realizací projektu s názvem Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonu B.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí finančních prostředků z Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 45 099 794,57 Kč určených na financování projektu Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonu B.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu zvláštního účtu projektu „SPŠ TR st. úpravy B“ o účelovou dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v celkové výši 45 099 794,57 Kč za účelem realizace projektu s názvem Střední průmyslová škola Třebíč – výstavba pavilonu B.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz