Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-46: Veřejná zakázka "Krajské komunitní a poradenské centrum" - rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky

RK-25-2018-46.pdf, RK-25-2018-46pr01.docx

Číslo materiálu 46
Číslo jednací RK-25-2018-46
Název Veřejná zakázka "Krajské komunitní a poradenské centrum" - rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky
Zpracoval J. Hadravová, V. Kotrbová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál informuje o zrušení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Krajské komunitní a poradenské centrum“.

Odbor školství, mládeže a sportu ve spolupráci s Projektovou kanceláří, majetkovým odborem a odborem sociálních věcí připravil zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební  práce „Krajské komunitní a poradenské centrum“. Tato zakázka je řešena v rámci projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“, který je realizován
v 74. výzvě IROP - Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center - SC 2.1. Projekt je ve stavu s poskytnutím právním aktem.

Rada kraje rozhodla o způsobu zadání veřejné zakázky na svém zasedání dne 17. 7. 2018, usnesení č. 1282/20/2018/RK.

Dne 7. 9. 2018 zasedla komise zadavatele pro úkony v průběhu zadávacího řízení (dále také „komise“, „komise zadavatele“). Po ukončení otevírání obálek komise zadavatele obdržela informaci, že zadavateli byla doručena jedna další nabídka, přičemž k řádnému doručení této nabídky došlo již dne 6. 9. 2018, tj. ve lhůtě pro podání nabídek. Tuto nabídku však komise k okamžiku zahájení otevírání obálek neměla k dispozici, a proto ji v termínu pro otevírání nabídek neotevřela. Otevírání nabídek tak neproběhlo v souladu se zákonem, když komise ve stanoveném termínu pro otevírání nabídek a za přítomnosti zplnomocněných zástupců účastníků řízení neotevřela všechny podané nabídky. Více viz materiál RK-25-2018-46, př. 1.

Uvedený úkon nelze jinak napravit, a proto v souladu s ust. § 49 odst. 1 a § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je zadavateli navrženo přijmout opatření k nápravě, spočívající ve zrušení předmětného zadávacího řízení.

Návrh řešení

Na základě doporučení komise pověřené k provedení úkonů v zadávacím řízení u veřejné zakázky "Krajské komunitní a poradenské centrum", odbor školství, mládeže a sportu jako zadávací odbor doporučuje radě kraje zrušit zadávací řízení veřejné zakázky ve smyslu § 127 odst. 2, písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předkladatel navrhuje Radě Kraje Vysočina

-  rozhodnout o zrušení veřejné zakázky "Krajské komunitní a poradenské centrum ";

- uložit Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit sdělení a oznámení o zrušení zadávacího řízení v termínech stanovených zákonem;

- připravit zahájení nového zadávacího řízení veřejné zakázky "Krajské komunitní a poradenské centrum".

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení ruší

zadávací řízení veřejné zakázky "Krajské komunitní a poradenské centrum";

ukládá

Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina:

  • zajistit sdělení a oznámení o zrušení zadávacího řízení v termínech stanovených zákonem;
  • připravit zahájení nového zadávacího řízení veřejné zakázky "Krajské komunitní a poradenské centrum".
Odpovědnost Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace
Termín 31. 10. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz