Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-47: Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Krajské komunitní a poradenské centrum“

RK-25-2018-47.pdf, RK-25-2018-47pr01.pdf , RK-25-2018-47pr02.pdf , RK-25-2018-47pr03.pdf , RK-25-2018-47pr04.pdf

Číslo materiálu 47
Číslo jednací RK-25-2018-47
Název Zadávací řízení na podlimitní veřejnou zakázku „Krajské komunitní a poradenské centrum“
Zpracoval J. Hadravová, V. Kotrbová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 4
Popis problému

Materiál řeší způsob zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Krajské komunitní a poradenské centrum“.

Kraj Vysočina ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina předložil projektovou žádost o podporu projektu s názvem „Krajské komunitní a poradenské centrum“ do výzvy k předkládání žádostí o podporu č. 74 - výzva Integrovaného regionálního operačního programu (dále také „IROP“) - Rozvoj infrastruktury polyfunkčních komunitních center - SC 2.1 (dále také „Výzva“). Projekt je nyní ve stavu s vydaným právním aktem, reg. číslo projektu je CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_088/0005253. Předmětem projektu je rekonstrukce budovy na nové polyfunkční komunitní centrum, moderní víceúčelové zařízení, ve kterém se budou setkávat členové cílových skupin a komunity za účelem realizace sociálních, vzdělávacích a  volnočasových aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku. V komunitním centru budou poskytovány dvě registrované sociální služby.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo usnesením č. 0536/04/2018/ZK ze dne 19. 6. 2018 převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „Krajské komunitní a poradenské centrum“ ve výši max. 57,4  mil. Kč, (z toho předpokládané spolufinancování kraje do výše 39,4 mil. Kč).

Na stavební práce projektu bylo zahájeno otevřené zadávací řízení podlimitní veřejné zakázky v souladu s pravidly IROP dle usnesení RK 1282/20/2018/RK.

V souladu s ust. § 49 odst. 1 a § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek RK na svém jednání dne 18. 9. 2018 rozhodla o zrušení uvedeného zadávacího řízení veřejné zakázky "Krajské a komunitní a poradenské centrum" a uložila OŠMS připravit zahájení nového zadávacího řízení této veřejné zakázky.

 

 

 

Návrh řešení

Předkladatel navrhuje Radě Kraje Vysočina zahájit otevřené řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Krajské komunitní a poradenské centrum“. Předkladatel předkládá podklady pro zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina pro zadávání veřejných zakázek č. 07/17 (dále jen „Pravidla“).

Předkladatel navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o způsobu zadání veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací dle materiálu RK-25-2018-47, př. 1, RK-25-2018-47, př. 2 a RK-25-2018-47, př. 3 pro zakázku „Krajské komunitní a poradenské centrum“.

Dle ustanovení čl. 7 odst. 1 Pravidel rozhoduje o zadání a způsobu zadání rada kraje. Zadávací dokumentace byla zpracována Projektovou kanceláří Kraje Vysočina ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu a odborem majetkovým.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

o způsobu zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Krajské komunitní a poradenské centrum“ v souladu se zadávací dokumentací dle materiálů RK-25-2018-47, př. 1, RK-25-2018-47, př. 2, RK-25-2018-47, př. 3;

pověřuje

k provádění úkonů zadavatele v rámci otevírání obálek Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina a k posouzení podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení nabídek u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Krajské komunitní a  poradenské centrum“ hodnotící komisi ve složení dle materiálu RK-25-2018-47, př. 4;

ukládá
  • Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina zajistit řádný průběh zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Krajské komunitní a poradenské centrum“ dle schváleného způsobu zadání, podmínek stanovených v zadávací dokumentaci této podlimitní veřejné zakázky na stavební práce a v termínech stanovených zákonem;
  • Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina zapracovat případné připomínky Centra regionálního rozvoje ČR.
Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 10. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz