Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-54: Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“

RK-25-2018-54.pdf, RK-25-2018-54pr01.xlsx

Číslo materiálu 54
Číslo jednací RK-25-2018-54
Název Návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty – přijetí dotace na projekt „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“
Zpracoval R. Šedivý
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty z důvodu přijetí dotace ze strany Ministerstva životního prostředí v rámci projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“, registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001600. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

Usnesením č. 0132/02/2016/ZK ze dne 29. 3. 2016 („Zastupitelstvo kraje schvaluje převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina nebo z cizích zdrojů ve výši max. 90 mil. Kč na zvláštní účty projektů uvedených v materiálu ZK-02-2016-66, př. 1 s tím, že prostředky budou uvolňovány postupně dle potřeby projektů“) schválilo zastupitelstvo kraje převod finančních prostředků na předfinancování a spolufinancování projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“. Usnesením č. 0687/14/2017/RK ze dne 18. 4. 2017 („Rada kraje rozhoduje o nabytí peněz na kraj za podmínek uvedených v materiálu RK-14-2017-40, př. 4 - Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu Úspory energií - SŠ PTA Jihlava“) rozhodla rada kraje o nabytí peněz v závislosti na vydaném Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Projekt „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ Kraj Vysočina plně předfinancoval z vlastních zdrojů. Přijatá dotace od Ministerstva životního prostředí kryje 40 % z celkových uznatelných nákladů za období realizace projektu 1. 3. 2018 – 31. 5. 2018. Dne 24. 8. 2018 byla Kraji Vysočina převedena na bankovní účet vedený u České národní banky, č. ú.: 94-32925681/0710, dotace ve výši 1 096 891,94 Kč. Dotace byla následně převedena na bankovní účet projektu „Úspory energií 2015“, č. ú.: 4211011832/6800. Z tohoto důvodu je nutné provést rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ o částku 1 096 891,94 Kč. Finanční vyúčtování projektu je uvedeno v materiálu RK-25-2018-54, př. 1.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Radě Kraje Vysočina schválit rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 1 096 891,94 Kč.

Stanoviska Odbor ekonomický

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina, ekonomickému odboru, rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz od Ministerstva životního prostředí ve výši 1 096 891,94 Kč, které jsou určeny na financování projektu Úspory energií – SŠ PTA Jihlava.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření na kapitole Evropské projekty spočívající ve zvýšení rozpočtu projektu „Úspory energií – SŠ PTA Jihlava“ o přijaté finanční prostředky ze strany Ministerstva životního prostředí ve výši 1 096 891,94 Kč.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor regionálního rozvoje
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz