Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-58: Příprava Veřejného fóra Kraje Vysočina 2018 - Informace o řešení „10 P“ z roku 2016

RK-25-2018-58.pdf, RK-25-2018-58pr01.doc , RK-25-2018-58pr02.doc

Číslo materiálu 58
Číslo jednací RK-25-2018-58
Název Příprava Veřejného fóra Kraje Vysočina 2018 - Informace o řešení „10 P“ z roku 2016
Zpracoval G. Janoušková
Předkládá I. Fryšová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o předložení informace o realizovaných aktivitách k řešení problémů v Kraji Vysočina z pohledu veřejnosti („10 P“) za období 2016 – 2018, tj. vzešlých z Veřejného fóra 2016.

Místní Agenda 21 (dále jen „MA21“) jako metoda kvality ve veřejné správě, podle které Kraj Vysočina postupuje již od roku 2004, je v ČR sledována v celostátní Databázi MA21. Jedním z povinných kritérií v kategorii C, kterou dosáhl i Kraj Vysočina, je 1x za dva roky uspořádat veřejné fórum kraje pro vyhledání největších problémů z pohledu odborné i laické veřejnosti.

Na veřejném fóru konaném dne 16. 11. 2016, účastníci z řad veřejnosti identifikovali u kulatých stolů, rozdělených v souladu s oblastmi Programu rozvoje Kraje Vysočina, 10 největších problémů. Tyto výsledky byly porovnány s výsledky sociologického průzkumu, který nebyl samostatným statistickým šetřením, ale sloužil pouze pro ověření problémů definovaných odborníky. Z 10 identifikovaných problémů jich bylo ověřeno 7. Podrobný přehled je obsahem materiálu RK-25-2018-58, př. 1. Tyto výsledky vzalo Zastupitelstvo Kraje Vysočina na vědomí usnesením č. 0613/08/2016/ZK (Zastupitelstvo kraje bere na vědomí výstupy Veřejného fóra Kraje Vysočina 2016 dle materiálu ZK-02-2016-49, př. 1.). Odbor regionálního rozvoje ve spolupráci s dotčenými odbory připravil přehled realizovaných aktivit za období 2016 – 2018, které řeší definované problémy, viz materiál RK-25-2018-58, př. 2. Tento přehled bude zároveň prezentován na Veřejném fóru Kraje Vysočina, které proběhne dne 14. 11. 2018.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „ORR“) navrhuje Radě Kraje Vysočina vzít na vědomí informaci o aktivitách realizovaných k řešení „10 P“ uvedených v materiálu RK-25-2018-58, př. 2.

Stanoviska Odbor životního prostředí a zemědělství

K uvedenému materiálu nemáme připomínky.

Odbor sociálních věcí

Odbor sociálních věcí souhlasí s navrženým materiálem. Informace o řešení problémů spadajících do oblasti sociálních věcí za náš odbor jsou uvedeny v příloze 2 tohoto materiálu.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor souhlasí s návrhem usnesení.

Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor zdravotnictví

Odbor nemá k návrhu usnesení připomínky.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu

Odbor nemá připomínky k předkládanému materiálu.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace o aktivitách realizovaných k řešení „10 P“ uvedených v materiálu RK-25-2018-58, př. 2.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje
Termín 14. 11. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz