Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-60: Dohoda o ukončení smlouvy na zpracování projektové dokumentace k obnově vodní nádrže Maršovec na území EVL Maršovec a Čepička

RK-25-2018-60.pdf, RK-25-2018-60pr01.doc

Číslo materiálu 60
Číslo jednací RK-25-2018-60
Název Dohoda o ukončení smlouvy na zpracování projektové dokumentace k obnově vodní nádrže Maršovec na území EVL Maršovec a Čepička
Zpracoval J. Říčan, J. Morava
Předkládá I. Fryšová, E. Horná
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o Dohodu o ukončení smlouvy o dílo vztahující se k dodání projektové dokumentace v rámci veřejné zakázky „Projektové dokumentace k projektům na podporu biodiverzity II.“ – část III. EVL Maršovec a Čepička (dále jen “projektová dokumentace“).

Dne 9. 3. 2016 uzavřel Kraj Vysočina Smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci s termínem plnění do 9. 12. 2016. V únoru 2017 oznámil zhotovitel problémy s realizací díla (dlouhodobá neochota vlastníka pozemku udělit souhlas s realizací projektu, přestože v roce 2015 podepsal předběžný souhlas s realizací díla) s tím, že vlastník bude jednat už jen s investorem (Krajem Vysočina). Dne 31. 3. 2018 na jednání zástupců Kraje Vysočina a zhotovitele byla konstatována nemožnost splnění Smlouvy o dílo, jelikož ani jednání zástupců Kraje Vysočina nevedla k získání souhlasu s realizací projektu. Zhotovitel tedy doručil dne 12. 7. 2018 Kraji Vysočina zpracované části díla a vyčíslil náklady provedených prací. Na základě předloženého a objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací byla zhotoviteli zaplacena částka za zpracování a dodání části projektové dokumentace. Na druhé straně objednatel nárokoval úhradu smluvní pokuty v souladu s článkem 7 Smlouvy o dílo, tuto částku zhotovitel objednateli zaplatil. Nyní je nezbytné formálně ukončit Smlouvu o dílo dle materiálu RK-25-2018-60, př. 1.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také jen „ORR“) a Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále také jen „OŽPZ“) navrhuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy o dílo dle materiálu RK-25-2018-60, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s předloženým materiálem.

 

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dohodu o ukončení smlouvy o dílo dle materiálu RK-25-2018-60, př. 1.

Odpovědnost Odbor regionálního rozvoje, Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz