Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-61: Podklady ke Smlouvě o spolupráci při realizaci opatření na podporu „Modráska bahenního“

RK-25-2018-61.pdf, RK-25-2018-61pr01.pdf

Číslo materiálu 61
Číslo jednací RK-25-2018-61
Název Podklady ke Smlouvě o spolupráci při realizaci opatření na podporu „Modráska bahenního“
Zpracoval J. Morava
Předkládá E. Horná
Počet příloh 1
Popis problému

Odbor životního prostředí a zemědělství předkládá ke schválení Smlouvu o spolupráci při realizaci opatření na podporu „Modráska bahenního“ se Statutárním městem Jihlava, se sídlem Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava, IČ 00286010, (dále jen „ statutární město Jihlava“), která je nezbytná jako podklad pro dlouhodobý přístup na pozemek parc. č. dle KN 136/1 v katastrálním území Staré Hory, kde probíhá management (řízená péče o trvalý travní porost s výměrou 12 499 m2) na podporu modráska bahenního. Péči na daném pozemku zajišťuje Kraj Vysočina v souladu s § 68 odst. 3 a odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v aktuálním znění (dále též jen „zákon o ochraně přírody“), a to z toho důvodu, že zde sídlí modrásek bahenní, který je silně ohroženým druhem zvláště chráněného živočicha dle § 48 zákona o ochraně přírody.

Účelem této smlouvy je úspěšná a dlouhodobá podpora modráska bahenního, která spočívá především v pravidelném kosení předmětného pozemku, případně v občasné redukci náletových dřevin či keřů. Kosení je třeba uskutečňovat v termínu do 15. června nebo po 15. září běžného roku. Pravidelným kosením dochází k zachování biologické rozmanitosti a udržení ekologické stability dané lokality, včetně zajištění přítomnosti druhů, na nichž je závislý životní cyklus modráska bahenního (rostliny krvavec toten a mravenci rodu Myrmica). Modrásek je obligátně myrmekofilní druh (myrmekofilie je vázanost housenky motýla na mravence), který ke svému vývoji potřebuje nejen živnou rostlinu (krvavec toten), ale i přítomnost mravenců rodu Myrmica. Krvavec toten je živnou rostlinou modráska a jeho housenek. Na předmětném pozemku se vyskytuje konkrétně druh Myrmica rubra - mravenec žahavý, v jejichž mraveništích housenka modráska dokončuje vývoj.

Statutární město Jihlava, jako vlastník pozemku, ve smlouvě souhlasí s odstraněním vykosené travinnobylinné hmoty (případně dřevinné hmoty) a způsob využití této hmoty bude v souladu s nakládáním dle zákona o odpadech, které zajistí dodavatel kraje. Statutární město Jihlava se ve smlouvě zavazuje, že kraji a jím pověřeným osobám (dodavateli apod.) umožní realizaci managementu, a po skončení platnosti této smlouvy o spolupráci nebude požadovat uvedení nemovitosti (pozemku) dotčené realizací managementu do původního stavu. Smlouva bude uzavřena do 31. 12. 2025.

Návrh řešení

Odbor životního prostředí a zemědělství doporučuje Radě Kraje Vysočina rozhodnout o uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci opatření na podporu „Modráska bahenního“ podle přílohy materiálu RK-25-2018-61, př. 1.

Výše zmíněná smlouva je nezbytná jako podklad pro přístup na předmětný pozemek a pro realizaci managementových opatření na podporu „Modráska bahenního“ Krajem Vysočina.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

o uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci opatření na podporu „Modráska bahenního“ dle materiálu RK-25-2018-61, př. 1.

Odpovědnost Odbor životního prostředí a zemědělství
Termín 18. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz