Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2018-62: Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Třebíč po realizaci projektu „Přeložka STL a NTL plynovodů, číslo stavby: 8800074935“

RK-25-2018-62.pdf, RK-25-2018-62pr01.pdf

Číslo materiálu 62
Číslo jednací RK-25-2018-62
Název Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. a obci Třebíč po realizaci projektu „Přeložka STL a NTL plynovodů, číslo stavby: 8800074935“
Zpracoval M. Slánský
Předkládá P. Kolář
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál projednává uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemek v k. ú. a obci Třebíč v rámci akce „Přeložka STL a NTL plynovodů, číslo stavby: 8800074935“.

Kraj Vysočina provedl opravu mostu ev. č. 351-024 v Třebíč. Tato skutečnost byla vyvolána havarijním stavem a byla hrazena z prostředků krajského rozpočtu. Po provedení stavebních úprav bylo do pozemku par. č. 1465/1 v k. ú. Třebíč uloženo plynovodní potrubí. Vlastníkem tohoto plynárenského zařízení je firma GasNet, s.r.o. Kraj Vysočina bude tedy povinným z věcného břemene a GasNet, s.r.o. bude oprávněným z věcného břemene. Cena za zřízení věcného břemene je stanovena na 605 Kč, včetně DPH. Tato částka, včetně DPH, bude uhrazena na účet Kraje Vysočina.

 

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje uzavřít mezi firmou GasNet, s.r.o., na straně oprávněného z věcného břemene a Krajem Vysočina, na straně povinného z věcného břemene smlouvu o zřízení věcného břemene. Částku ve výši 605 Kč, včetně DPH, uhradí GasNet, s.r.o. na účet Kraje Vysočina.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí rady kraje uzavřít uvedenou smlouvu o zřízení věcného břemene.

Návrh smlouvy je předkládán jako materiál RK-25-2018-62, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi společností GasNet, s.r.o., na straně oprávněného z věcného břemene a s Krajem Vysočina, na straně povinného z věcného břemene smlouvu o zřízení věcného břemene dle smlouvy dle materiálu RK-25-2018-62, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2021 webmaster@kr-vysocina.cz