Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2020-17: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového SPECT/CT přístroje pro Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

RK-25-2020-17.pdf, RK-25-2020-17pr01.pdf , RK-25-2020-17pr02.docx , RK-25-2020-17pr03.pdf

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-25-2020-17
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – dotace a zápůjčka na pořízení nového SPECT/CT přístroje pro Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Zpracoval L. Charvátová, M. Krylová, K. Vlčková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 3
Popis problému

Rada kraje usnesením č. 1612/28/2019/RK schválila střednědobé výhledy rozpočtů (plán nákladů a výnosů) na období 2020-2022 pro zdravotnické příspěvkové organizace zřizované Krajem Vysočina a zařazení akcí nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina do Zásobníku akcí, jejichž součástí byla i akce pořízení SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, (dále také „nemocnice“). Nemocnice se obrátila na zřizovatele s žádostí o souhlas s pořízením nového hybridního SPECT/CT přístroje (dále také „SPECT/CT“) pro Oddělení nukleární medicíny nemocnice a o pomoc s jeho financováním dle materiálu
RK-25-2020-17, př. 1.

Současný SPECT/CT přístroj byl pořízen v roce 2002 a je již za hranicí životnosti. Je velice nákladné a obtížné zajišťovat servis na tato zařízení a je poměrně značný problém s náhradními díly.

Nemocnice předložila odboru zdravotnictví žádost o pomoc s financováním pořízení nového SPECT/CT, a to formou dotace ve výši 30% a dále zápůjčky ve výši 40% z předpokládané pořizovací ceny přístroje. Dle průzkumu trhu se pořizovací cena pohybuje okolo 25 000 000 Kč. Zbývající část předpokládaných výdajů ve výši 30 % z předpokládané pořizovací ceny bude hradit nemocnice z vlastních zdrojů.

Dle žádosti nemocnice je navrhováno schválit dotaci pro nemocnici na financování nového SPECT/CT ve výši 7 500 000 Kč a smlouvu o zápůjčce pro nemocnici na financování nového SPECT/CT ve výši 10 000 000 Kč dle materiálu RK-25-2020-17, př. 2.

Návrh řešení

Na základě předložené žádosti nemocnice navrhuje odbor zdravotnictví radě kraje:

  • souhlasit s obměnou SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny nemocnice;
  • schválit poskytnutí investičního příspěvku v maximální výši 7 500 000 Kč na úhradu 30% z předpokládané pořizovací ceny nového SPECT/CT;
  • doporučit zastupitelstvu kraje schválit poskytnutí zápůjčky pro nemocnici na financování nového SPECT/CT v maximální výši 10 000 000 Kč na úhradu 40% z předpokládané pořizovací ceny nového SPECT/CT.

Finanční prostředky budou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Kontrola využití příspěvku bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Organizace je dále povinna v případě, že nebude příspěvek využit v plné výši, zaslat nevyčerpané prostředky zpět na zřizovatelem předem určený bankovní účet kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Odbor regionálního rozvoje

Zápůjčka byla zaevidována v systému eDotace – ID dotace: O02987 (RK-25-2020-17, př. 3)

Návrh usnesení souhlasí

s obměnou SPECT/CT přístroje pro Oddělení nukleární medicíny Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace;

schvaluje
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522 – Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 7 500 000 Kč při současném snížení položky 5901- Nespecifikované rezervy o částku 7 500 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, ve výši 7 500 000 Kč za účelem úhrady maximálně 30 % předpokládaných výdajů spojených s pořízením nového přístroje SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny;
ukládá

řediteli Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, předložit odboru zdravotnictví:

  • žádosti o převod příslušné části prostředků zápůjčky a kopie faktur, na základě kterých budou peněžní prostředky poskytnuty na účet nemocnice; následně po úhradě faktur zaslat odboru zdravotnictví výpis z bankovního účtu, a to za podmínky, že zastupitelstvo kraje schválí rozpočtové opatření a rozhodne uzavřít smlouvu o zápůjčce ke krytí výdajů spojených s pořízením nového přístroje SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny ve výši 40% z předpokládané pořizovací ceny;
  • žádost o poskytnutí investičního příspěvku na úhradu výdajů spojených s pořízením nového přístroje SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny ve výši 30% z předpokládané pořizovací ceny, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí.
doporučuje

zastupitelstvu kraje:

  • rozhodnout uzavřít Smlouvu o zápůjčce ke krytí 40 % z celkových výdajů spojených s pořízením nového přístroje SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny v maximální výši 10 000 000 Kč dle materiálu RK-25-2020-17, př. 2;
  • schválit převod finančních prostředků ve výši 10 000 000 Kč z Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina do rozpočtu kraje na kapitolu Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice za účelem poskytnutí zápůjčky ve výši 10 000 000 Kč s určením pro Nemocnici Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizaci, na financování výdajů spojených s pořízením nového přístroje SPECT/CT na Oddělení nukleární medicíny.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace
Termín 11. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz