Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2020-19: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem

RK-25-2020-19.pdf, RK-25-2020-19pr01.xls

Číslo materiálu 19
Číslo jednací RK-25-2020-19
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
Zpracoval K. Vlčková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 1
Popis problému

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vydalo podle ustanovení §21ab odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky.

Dotace je určena pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci, (dále také „nemocnice“), která získala rezidenční místo v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“. V rámci systému postupného uvolňování dotací zaslalo MZ  dne 11. 8. 2020 na bankovní účet Kraje Vysočina vedený u ČNB finanční prostředky v celkové výši 500 000 Kč (ÚZ 35015).

Přehled výše schválených dotací na náklady spojené se specializačním vzděláváním rezidenta pro nemocnici v roce 2020 je uveden v materiálu RK-25-2020-19, př. 1.

V průběhu června a července 2020 došlo u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, ke změně rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu (z důvodu ukončení pracovního poměru a ukončení na vlastní žádost) a na základě toho bylo nutné vrátit na účet MZ část účelově určené státní dotace přijaté do rozpočtu kraje v celkové výši 111 541 Kč (ÚZ 35019). Přehled výše vrácených finančních prostředků spojených se specializačním vzděláváním rezidenta určených pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci, v roce 2020 je uveden v materiálu RK-25-2020-19, př. 1.

Návrh řešení

Radě kraje se navrhuje schválit rozpočtové opatření, které spočívá jak ve zvýšení, tak ve snížení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2020, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina ve výši dotace poukázané MZ na účet kraje snížené o finanční prostředky vrácené na účet MZ dle materiálu RK-25-2020-19, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.
Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina - ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 500 000 Kč na rezidenční místa – lékařské obory (ÚZ 35015). Prostředky jsou určeny pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci dle materiálu RK-25-2020-xx, př. 1.

Současně nemá připomínky k navrhovanému snížení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje o provedenou vratku z poskytnuté dotace na rezidenční místa (nelékařské obory, ÚZ 35019) ve výši 111 541 Kč do státního rozpočtu dle změny rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace.

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 500 000 Kč (ÚZ 35015);
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 500 000 Kč určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta;
  • rozpočtové opatření spočívající ve snížení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o vratku účelové dotace poskytnuté MZ v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ ve výši 111 541 Kč (ÚZ 35019) původně určené pro Nemocnici Nové Město na Moravě, příspěvkovou organizaci;
  • snížení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace o částku 111 541 Kč původně určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, a Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz