Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-25-2020-37: Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina – návrh na provedení úpravy rozpočtového opatření

RK-25-2020-37.pdf, RK-25-2020-37pr01.doc , RK-25-2020-37pr02.doc

Číslo materiálu 37
Číslo jednací RK-25-2020-37
Název Finanční příspěvek na realizaci aktivit Kraje Vysočina – návrh na provedení úpravy rozpočtového opatření
Zpracoval R. Hošek
Předkládá I. Šteklová
Počet příloh 2
Popis problému

Kraj Vysočina i na rok 2020 připravil řadu akcí zaměřených na žáky základních škol, studenty středních škol i širokou veřejnost. Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 21. ledna 2020 schválila usnesením č. 0061/02/2020/RK smlouvu o spolupráci se společností NET4GAS, s. r. o., na následujících projektech:

  • soutěž Poznej Vysočinu -  pro žáky druhých stupňů základních škol a víceletých gymnázií, jejím cíle je zvýšení povědomí žáků o Kraji Vysočina;
  • soutěž S Vysočinou do Evropy – pro studenty středních škol, cílem je posílit vztah mladých lidí k Vysočině jako rodnému kraji, prohloubení dovedností práce s výpočetní technikou, vyhledávání, zpracovávání a prezentace informací;
  • projekt Mladá univerzita Waldviertel – týdenní vzdělávací pobyt v partnerském regionu kraje určený pro žáky věku 11 – 15 let;
  • projekt Bezpečně do školy i do přírody – podpora bezpečnosti dětí prvních tříd;
  • projekt Den s Krajem Vysočina – celodenní akce určená široké veřejnosti, cílové skupina děti, rodiny, senioři.

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR bylo konání řady akcí nutné přehodnotit, či úplně zrušit. Veškeré vyvolané změny je tak třeba upravit i dodatkem uzavřené smlouvy o spolupráci. Bližší specifikace úprav v pořádaných akcích a forma spolupráce je obsažena v materiálu RK-25-2020-37, př. 1.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana z důvodu finančního zabezpečení organizace všech projektů navrhuje radě kraje uzavřít dodatek smlouvy o spolupráci se společností NET4GAS, s. r. o. dle materiálu RK-25-2020-37, př. 1, a upravit rozpočtové opatření, dle materiálu RK-25-2020-37, př. 2.

Rozhodnutí o uzavření smlouvy o spolupráci, pokud se nejedná o spolupráci s jiným územním samosprávným celkem nebo mezinárodní spolupráci, je dle § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v kompetenci rady kraje.

Stanoviska Odbor školství, mládeže a sportu

Doporučuje uzavření dodatku smlouvy.

Odbor ekonomický

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci dle materiálu RK-25-2020-37, př. 1;

schvaluje

rozpočtové opatření dle materiálu RK-25-2020-37, př. 2.

Odpovědnost Odbor sekretariátu hejtmana
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz