Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-26-2018-11: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem

RK-26-2018-11.pdf, RK-26-2018-11pr01.xls , RK-26-2018-11pr02.pdf

Číslo materiálu 11
Číslo jednací RK-26-2018-11
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – státní dotační program „Rezidenční místa“ pro nemocnice zřizované krajem
Zpracoval K. Fialová
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „MZ“) vydalo podle ustanovení § 60a odst. 11 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních) a § 21ab odst. 2 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu České republiky.

Dotace je určena pro krajem zřizované nemocnice, které získaly rezidenční místo v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“. V rámci systému postupného uvolňování dotací zaslalo MZ  v září 2018 na bankovní účet Kraje Vysočina vedený u ČNB finanční prostředky v celkové výši 5 274 807 Kč (ÚZ 35019 ve výši 628 881 Kč a ÚZ 35015 ve výši 4 645 926 Kč).

Přehled výše schválených dotací na náklady spojené se specializačním vzděláváním rezidenta pro nemocnice zřizované Krajem Vysočina v roce 2018 je uveden v materiálu RK-26-2018-11, př. 1.

Návrh řešení

Radě kraje se navrhuje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve zvýšení příjmové i výdajové části rozpočtu kraje na rok 2018, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u všech nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina ve výši dotace poukázané MZ na účet kraje dle materiálu RK-26-2018-11, př. 1.

Stanoviska Odbor ekonomický

usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva zdravotnictví v celkové výši 5 274 807 Kč z dotačního programu „Rezidenční místa“, z toho částka 628 881 Kč je určena na specializační vzdělávání rezidentů – nelékařů (ÚZ 35019) a částka 4 645 926 Kč na rezidenční místa – lékařské obory (ÚZ 35015) pro všechny zřizované nemocnice v rozpisu dle přílohy 1 předkládaného materiálu.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace – ID dotace O02408-47 (příloha 2 tohoto materiálu).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) při současném zvýšení výdajů (kapitola Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice) rozpočtu kraje o účelovou dotaci poskytnutou Ministerstvem zdravotnictví v rámci dotačního programu „Rezidenční místa“ v celkové výši 5 274 807 Kč (ÚZ 35019 ve výši 628 881 Kč a ÚZ 35015 ve výši 4 645 926 Kč);
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u:
  • Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace, o částku 1 000 884 Kč
  • Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, o částku 1 556 971 Kč
  • Nemocnice Nové Město na Moravě, příspěvkové organizace, o částku 939 452,50 Kč
  • Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace, o částku 1 378 125 Kč
  • Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, o částku 399 374,50 Kč

    určenou v rámci státního dotačního programu „Rezidenční místa“ na úhradu nákladů spojených se specializačním vzděláváním rezidenta dle materiálu RK-26-2018-11, př. 1.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelé nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz