Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-26-2018-31: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociální práce

RK-26-2018-31.pdf, RK-26-2018-31pr01.pdf

Číslo materiálu 31
Číslo jednací RK-26-2018-31
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Krajský úřad – přijetí účelové dotace z MPSV na činnost sociální práce
Zpracoval M. Beranová
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 1
Popis problému

V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Krajský úřad Kraje Vysočina v rámci přenesené působnosti koordinační, kontrolní, metodickou a dozorovou činnost na úseku činností sociální práce vůči pověřeným obecním úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností. Od roku 2015 vypisuje Ministerstvo práce a sociálních věcí dotační titul na výkon této činnosti. Kraj Vysočina požádal MPSV o  poskytnutí dotace pro rok 2018 ve výši 1 292 191 Kč. Tato byla rozhodnutím č. j. MPSV-2018/126124-224/2  poskytnuta ve výši 1 153 716 Kč.

Rozhodnutí č. j. MPSV-2018/126124-224/2  o poskytnutí dotace na výkon sociální práce z kapitoly 313 – MPSV státního rozpočtu na rok 2018 je součástí materiálu RK-26-2018-31, př. 1.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit zvýšení příjmů a výdajů rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z MPSV ve výši 1 153 716 Kč a použít ji na náklady spojené s činností sociální práce Kraje Vysočina. Částka bude použita na platy a související odvody zaměstnavatele, které se týkají zaměstnanců vykonávajících činnost sociálních pracovníků a na běžné výdaje spojené s metodickou činností.

Stanoviska Oddělení hospodářské správy

Oddělení hospodářské správy souhlasí s návrhem usnesení.

Oddělení řízení lidských zdrojů

nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí ve výši 1 153 716 Kč – na výkon sociální práce (ÚZ 13015).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Krajský úřad, § 6172 - Činnost regionální správy) rozpočtu kraje o účelovou neinvestiční dotaci z Ministerstva práce a  sociálních věcí ve výši 1 153 716 Kč na zabezpečení činnosti sociální práce Kraje Vysočina v roce 2018 (ÚZ 13015);
  • zvýšení objemu prostředků na platy zaměstnanců zařazených do krajského úřadu na rok 2018 (§ 6172) o částku 843 300 Kč.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor sociálních věcí, Oddělení hospodářské správy, Oddělení řízení lidských zdrojů
Termín 31. 12. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz