Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-26-2020-05: Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na pořízení pipetovací robotické linky (sestavy) k dovybavení laboratoří pro navýšení počtu vyšetření PCR Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce

RK-26-2020-05.pdf, RK-26-2020-05pr01.pdf , RK-26-2020-05pr02.pdf

Číslo materiálu 5
Číslo jednací RK-26-2020-05
Název Návrh rozpočtového opatření na kapitole Zdravotnictví – příspěvek určený na pořízení pipetovací robotické linky (sestavy) k dovybavení laboratoří pro navýšení počtu vyšetření PCR Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, a návrh na schválení zařazení akce
Zpracoval M. Krylová, J. Petrák
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 2
Popis problému

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, (dále také „nemocnice“) se obrátila na zřizovatele s žádostí o financování pořízení pipetovací robotické linky (sestavy), která je součástí akce Dovybavení laboratoří pro navýšení počtu vyšetření PCR (dále také „akce“) dle materiálu RK-26-2020-05, př. 1. Nákup pipetovací robotické linky (sestavy) umožní významně rozšířit kapacitu testování PCR vzorků na CORONAVIRUS SARS-COV-2 v nemocnici a zároveň bude využito i do budoucna na testování a izolaci všech virových nukleových kyselin nebo bílkovin, čištění DNA a  RNA.

Předpokládané náklady na pořízení pipetovací robotické linky (sestavy) byly stanoveny podle průzkumu trhu na 3 880 000 Kč včetně DPH.

Nemocnice rovněž požádala o schválení zařazení akce do stavu „Zařazená akce“ v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina v Zásobníku akcí a k projektovému řízení Kraje Vysočina a  zřizovaných příspěvkových organizací ze dne 26. 2. 2019 č. 02/19 dle materiálu RK-26-2020-05, př. 2.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit zařazení akce dle materiálu RK-26-2020-05, př. 2.

Dále navrhuje radě kraje schválit poskytnutí investičního příspěvku na financování pořízení pipetovací robotické linky (sestavy) v celkové výši 3 880 000 Kč.

Finanční prostředky budou poskytovány dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů v souvislosti s výkonem zřizovatelské funkce, a je nutné provést příslušné rozpočtové opatření ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina.

Kontrola využití příspěvku bude provedena v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů. V případě zjištění neoprávněného využití příspěvku bude organizaci v  souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, uložen odvod do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně.

Organizace je dále povinna v případě, že nebude příspěvek využit v plné výši, zaslat nevyčerpané prostředky zpět na zřizovatelem předem určený bankovní účet kraje.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje
  • zařazení akce Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu RK-26-2020-05, př. 2;
  • rozpočtové opatření v rámci kapitoly Zdravotnictví a § 3522- Ostatní nemocnice spočívající ve zvýšení položky 6351 – Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím o částku 3 880 000 Kč při současném snížení položky 5901 – Nespecifikované rezervy o částku 3 880 000 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Investiční příspěvek“ pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci, ve výši 3 880 000 Kč za účelem úhrady výdajů spojených s pořízením pipetovací robotické linky (sestavy);
ukládá

řediteli Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace, zaslat prostřednictvím Portálu příspěvkových organizací Kraje Vysočina na odbor zdravotnictví žádost o poskytnutí investičního příspěvku určeného na pořízení pipetovací robotické linky (sestavy) včetně přiložených kopií příslušných faktur a následně zaslat výpisy z bankovního účtu, a to za podmínky, že rada kraje rozpočtové opatření schválí.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 14. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz