Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-02: Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

RK-27-2019-02.pdf

Číslo materiálu 2
Číslo jednací RK-27-2019-02
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Školství, mládeže a sportu – dotace v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Zpracoval I. Bromová, A. Vlachová
Předkládá K. Ubr
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší přijetí účelových prostředků z MŠMT na realizaci projektů příspěvkových organizací kraje v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, oblast prioritní osy 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a jejich zprostředkování těmto organizacím.

V rámci výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ II schválilo MŠMT dotaci:

  • Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem v celkové výši 1 062 409 Kč;
  • Střední škole stavební Jihlava v celkové výši 2 268 772 Kč;

na financování způsobilých výdajů projektů (celkem 3 331 181 Kč).

MŠMT převede na účet kraje zálohové platby pro tyto školy v celkové výši 3 331 181 Kč (tj. 100 % celkových způsobilých výdajů rozpočtu projektů).

Návrh řešení

Dle § 28 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, rozpočet zřizovatele zprostředkovává vztah příspěvkové organizace ke státnímu rozpočtu. Radě kraje je tedy navrhováno:

  • zvýšit příjmy a výdaje rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 3 331 181 Kč (§ 3127 – Střední školy);
  • schválit zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ výše uvedeným organizacím na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Stanoviska Odbor ekonomický

Ekonomický odbor nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Usnesením č. 1546/32/2007/RK svěřila rada kraje Krajskému úřadu Kraje Vysočina – ekonomickému odboru rozhodování ve věci nabytí peněz v souladu s § 59 odst. 2 písm. e) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Ekonomický odbor rozhoduje o nabytí peněz ve formě účelové dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v celkové výši 3 331 181 Kč, která je určena pro příspěvkové organizace zřizované krajem na realizaci projektů v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (ÚZ 33063).

Návrh usnesení schvaluje
  • rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmů (položka 4116 – Ostatní neinvestiční přijaté transfery za státního rozpočtu) a výdajů (kapitola Školství, mládeže a  sportu, § 3127 – Střední školy) rozpočtu kraje o účelovou dotaci z MŠMT v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v celkové výši 3 331 181 Kč;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“:
    • Vyšší odborné škole a Střední odborné škole zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem, IČO 48895504 o částku 1 062 409 Kč;
    • Střední škole stavební Jihlava, IČO 60545267 o částku 2 268 772 Kč; 

na financování způsobilých výdajů projektů realizovaných v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání dle materiálu RK-27-2019-02.

Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 30. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz