Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-09: Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace

RK-27-2019-09.pdf

Číslo materiálu 9
Číslo jednací RK-27-2019-09
Název Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Zpracoval K. Vlčková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

Na základě smluv o nájmu nemovitostí uzavřených mezi Krajem Vysočina a nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina (dále jen „nemocnice“) užívají nemocnice nemovitosti ve vlastnictví kraje za účelem dosažení předmětu činnosti, hlavního účelu a k výkonu doplňkových činností vymezených zřizovací listinou.

V souladu se smluvním ujednáním Kraj Vysočina inkasuje čtvrtletně od nemocnic nájemné, které jim je následně kompenzováno formou provozního nebo investičního příspěvku v souladu s jejich potřebami.

Usnesením č. 1534/26/2019/RK ze dne 17. 9. 2019 schválila rada kraje dodatky č. 8 a č. 14 ke smlouvám o nájmu nemovitostí uzavřenými mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací (dále jen „Nemocnice Třebíč“). Dodatky řeší změny v předmětu nájmu Nemocnice Třebíč a s tím související aktualizaci výše nájemného (změna se týká tzv. zdaňovaného nájemného ve vztahu k zákonu o DPH i tzv. nezdaňovaného nájemného), a to s účinností od 1. 7. 2019 a následně od 1. 10. 2019.

V souladu s rozpočtovými pravidly je třeba provést změnu výše nájemného u Nemocnice Třebíč a zohlednit ji v rozpočtu kraje na rok 2019, a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů schválením příslušného rozpočtového opatření radou kraje.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve změně příjmové i výdajové části rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice Třebíč, v souladu se změnou nájemného dle dodatků č. 8 a č. 14 ke smlouvám o nájmu nemovitostí schválených usnesením č. 1534/26/2019/RK.

Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje
  • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací, ve výši 106 370 Kč;
  • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 88 340 Kč určenou pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 88 340 Kč pro Nemocnici Třebíč, příspěvkovou organizaci;
  • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje kapitoly Ostatní finanční operace, § 6399 – Ostatní finanční operace, položky 5362 – Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu (ORG 1703 – DPH placená krajem) vyplývající z nájemného, placeného Nemocnicí Třebíč, příspěvkovou organizací o částku 18 030 Kč.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitelka Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace
Termín 24. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz