Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-10: Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

RK-27-2019-10.pdf

Číslo materiálu 10
Číslo jednací RK-27-2019-10
Název Návrh rozpočtového opatření – změna výše finančního plnění vyplývajícího ze smluv o nájmu nemovitostí u Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Zpracoval K. Vlčková
Předkládá S. Měrtlová
Počet příloh 0
Popis problému

Na základě smluv o nájmu nemovitostí uzavřených mezi Krajem Vysočina a nemocnicemi zřizovanými Krajem Vysočina (dále jen „nemocnice“) užívají nemocnice nemovitosti ve vlastnictví kraje za účelem dosažení předmětu činnosti, hlavního účelu a k výkonu doplňkových činností vymezených zřizovací listinou.

V souladu se smluvním ujednáním Kraj Vysočina inkasuje čtvrtletně od nemocnic nájemné, které jim je následně kompenzováno formou provozního nebo investičního příspěvku v souladu s jejich potřebami.

Usnesením č. 1435/24/2019/RK ze dne 27. 8. 2019 schválila rada kraje dodatek č. 16 ke smlouvě o nájmu nemovitostí uzavřenými mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací (dále jen „Nemocnice“). Dodatek řeší změny v předmětu nájmu Nemocnice a s tím související aktualizaci výše nájemného (změna se týká tzv. nezdaňovaného nájemného ve vztahu k zákonu o DPH) a to s účinností od 1. 10. 2019.

V souladu s rozpočtovými pravidly je třeba provést změnu výše nájemného u Nemocnice a zohlednit ji v rozpočtu kraje na rok 2019, a to jak na straně příjmů, tak na straně výdajů schválením příslušného rozpočtového opatření radou kraje.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje radě kraje schválit rozpočtové opatření, které spočívá ve změně příjmové i výdajové části rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019, včetně změny závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ u Nemocnice, v souladu se změnou nájemného dle dodatku č. 16 ke smlouvě o nájmu nemovitostí schváleného usnesením č. 1435/24/2019/RK.

Finanční prostředky budou poskytnuty jako příspěvek na provoz v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje
  • zvýšení příjmové části rozpočtu kraje § 3522 – Ostatní nemocnice, položka 2132 – Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí (ÚZ 00051) o nájemné, placené Nemocnicí Jihlava, příspěvkovou organizací, ve výši 55 250 Kč;
  • zvýšení výdajové části rozpočtu kraje, kapitoly Zdravotnictví, § 3522 – Ostatní nemocnice, položky 5331 – Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím (ÚZ 00051) o částku 55 250 Kč určenou pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci;
  • zvýšení závazného ukazatele „Příspěvek na provoz“ o částku 55 250 Kč pro Nemocnici Jihlava, příspěvkovou organizaci.
Odpovědnost Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví, ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace
Termín 24. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz