Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-11: Akce Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – podpora celoroční výstavní činnosti pro rok 2020

RK-27-2019-11.pdf, RK-27-2019-11pr01.pdf , RK-27-2019-11pr02.pdf

Číslo materiálu 11
Číslo jednací RK-27-2019-11
Název Akce Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – podpora celoroční výstavní činnosti pro rok 2020
Zpracoval L. Novotná
Předkládá L. Seidl
Počet příloh 2
Popis problému

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu obdržel od ředitele Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, příspěvkové organizace Kraje Vysočina, záměr zapojit se do výběrového dotačního řízení Ministerstva kultury v programu „Kulturní aktivity“ na podporu projektů profesionálního výtvarného umění na rok 2020, tematický okruh Celoroční kontinuální činnost. Akce je předkládána k projednání Radě Kraje Vysočina, základní informace o projektovém záměru jsou uvedeny v materiálu RK-27-2019-11, př. 1. Cílem je zvýšit kvalitu pořádaných výstav a uspořádat každoročně několik výstav, které představují nejaktuálnější tendence českého a světového umění, vyžadují delší a náročnější přípravné studium, jsou náročné na svozy výstavních exponátů, příp. jejich vytváření přímo na místě nebo vyžadují speciální prostorové řešení a instalaci. Podrobnější informace jsou uvedeny v materiálu RK-27-2019-11, př. 2.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu navrhuje radě kraje v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí a k projektovému řízení Kraje Vysočina a zřizovaných příspěvkových organizací ze dne 26. 2. 2019 č. 02/2019 (dále jen "Pravidla") zařadit akci Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě „Podpora celoroční výstavní činnosti pro rok 2020“, dle materiálu RK-27-2019-11, př. 1, do zásobníku akcí k realizaci a uložit řediteli Oblastní galerie Vysočiny v  Jihlavě připravit neprodleně pro zařazenou akci „Podpora celoroční výstavní činnosti pro rok 2020“ projektovou žádost.

Akce plně odpovídá hlavnímu účelu příspěvkové organizace a zaručuje efektivní vynakládání veřejných prostředků vzhledem k výstupům akce. Financování akce je reálné i v případě nezískání dotace z výše uvedeného programu, a proto se nepředpokládá vznik okolností, které by mohly mít negativní dopad na zřizovatele.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere navrhovaný projekt na vědomí. Akce bez požadavku na finanční krytí z rozpočtu kraje.

Projektová kancelář Kraje Vysočina

Projektová kancelář Kraje Vysočina doporučuje realizaci projektu z dotace Ministerstva kultury ČR - profesionální umění.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje nemá připomínky k navrženému usnesení.

Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s projektovým záměrem.

Návrh usnesení rozhoduje

v souladu s Čl. 7 odst. 8 Pravidel zařadit akci Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě „Podpora celoroční výstavní činnosti pro rok 2020“, dle materiálu RK-27-2019-11, př. 1, do zásobníku akcí k realizaci;

ukládá

řediteli Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě připravit neprodleně pro zařazenou akci „Podpora celoroční výstavní činnosti pro rok 2020“ projektovou žádost.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Termín 1. 10. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz