Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-15: 4. Monitorovací zpráva a žádost o platbu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“

RK-27-2019-15.pdf, RK-27-2019-15pr01.pdf , RK-27-2019-15pr02.pdf , RK-27-2019-15pr03.pdf , RK-27-2019-15pr04.pdf

Číslo materiálu 15
Číslo jednací RK-27-2019-15
Název 4. Monitorovací zpráva a žádost o platbu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“
Zpracoval L. Mikletičová, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 4
Popis problému

Kraj Vysočina realizuje na základě rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí č. OPZ007-871-21/2017, v rámci Operačního programu Zaměstnanost, projekt "Návrh optimalizace sítě a  zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina". Cílem projektu je podpořit zefektivnění procesů v zařízeních pobytových sociálních služeb na území Kraje Vysočina prostřednictvím vytvoření návrhu optimalizace sítě a nastavení doporučení a standardů při poskytování sociální služby. Realizace projektu probíhá od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2020. Celkové rozpočtované náklady ve výši 16 995 067,20 Kč, jsou z 95% hrazeny z evropských fondů a státního rozpočtu (16 145 313,84 Kč), a zbývajících 5% z prostředků Kraje Vysočina (849 753,36 Kč). Kraj Vysočina již obdržel v srpnu 2017 první zálohovou dotaci na realizaci projektu ve výši 6 458 126 Kč, v listopadu 2018 druhou zálohu ve výši 149 198,40 Kč a v květnu 2019 třetí zálohu ve výši 390 087,76 Kč. Projekt je administrován a realizován ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací.

Čerpání dotace probíhá formou ex-ante a je podmíněno zasíláním zpráv o realizaci se žádostí o platbu dle harmonogramu uvedeného v Podmínkách Rozhodnutí. Předkládaná Zpráva se žádostí o platbu je zpracována za 4. monitorovací období od 1. 3. 2019 do 31. 8. 2019, přičemž za toto období je požadována dotace ve výši 2 217 974,00 Kč. V průběhu sledovaného období probíhala jednání pracovních skupin realizačních týmů sestavených k jednotlivým klíčovým aktivitám z pracovníků jednotlivých odborů Krajského úřadu Kraje Vysočina a příspěvkových organizací. Ve sledovaném období probíhala specifikace možných způsobů řešení splnění Materiálně-technických standardů pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou, pokračovaly personální audity ve vybraných příspěvkových organizacích kraje, bylo zrealizováno obsáhlé dotazníkové šetření pro sběr dat současného stavu obslužných služeb 21 organizací. V zadaném termínu bylo předáno 6 finálních výstupů ve formě Analýz, které byly členy pracovních skupin spoluvytvářeny a připomínkovány. Bližší informace jsou uvedeny v přiložené Zprávě o realizaci (materiál RK-27-2019-15, př. 1) a Žádosti o platbu (materiál RK-27-2019-15, př. 2).

Ve sledovaném období byla předložena a řídícím orgánem dne 5. 9. 2019 schválena žádost o změnu (materiál RK-27-2019-15, př. 3), kdy v rámci nečerpaných financí rozpočtu projektu byly popsány a přidány 4 rozšiřující aktivity projektu, které  souvisí s implementací poznatků a doporučení projektu „Optimalizace sítě pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“ a produktivně ho doplňují a rozšiřují. Podrobný popis aktivit, které budou předmětem veřejných zakázek, je uveden v materiálu RK-27-2019-15, př. 4.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit Zprávu o realizaci dle materiálu RK-27-2019-15, př. 1 a Žádost o platbu dle materiálu RK-27-2019-15, př. 2, a uložit odboru sociálních věcí předložit ve spolupráci s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina Zprávu o realizaci a Žádost o platbu, včetně požadovaných příloh, řídícímu orgánu na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Dále odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje vzít na vědomí informaci o schválení změny projektu - rozšíření aktivit projektu - řídícím orgánem dle materiálů RK-27-2019-15, př. 3 a RK-27-2019-15, př. 4.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k návrhu usnesení.

Návrh usnesení schvaluje

Zprávu o realizaci dle materiálu RK-27-2019-15, př. 1 a Žádost o platbu dle materiálu RK-27-2019-15, př. 2 projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“;

ukládá

odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina předložit ve spolupráci s Projektovou Kanceláří Kraje Vysočina Zprávu o realizaci a Žádost o platbu projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“ řídícímu orgánu na Ministerstvo práce a sociálních věcí;

bere na vědomí

informaci o schválení žádosti o změnu - rozšíření aktivit projektu v rámci stávajícího rozpočtu dle materiálů RK-27-2019-15, př. 3 a RK-27-2019-15, př. 4 u projektu „Návrh optimalizace sítě a zefektivňování procesů pobytových sociálních služeb v Kraji Vysočina“.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 30. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz