Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-17: Žádost o změnu č. 3 projektu Transformace Domova Háj III.

RK-27-2019-17.pdf

Číslo materiálu 17
Číslo jednací RK-27-2019-17
Název Žádost o změnu č. 3 projektu Transformace Domova Háj III.
Zpracoval M. Fejt, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Jedná se o schválení podání Žádosti o změnu č. 3 projektu Transformace Domova Háj III., kterou se zejména prodlužuje Etapa č. 3. Tento krok má vliv na čerpání dotace na způsobilé výdaje v jednotlivých letech. Změna se také týká rozpočtu projektu, který je upraven dle aktualizovaných předpokládaných hodnot stavebních prací. 

Projekt Transformace Domova Háj III. je řešen v rámci Výzvy 49 IROP pod registračním číslem CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883. Prostřednictvím výstavby 6 objektů a následného vybavení domácností bude vytvořeno bydlení komunitního typu celkem pro 34 klientů v lokalitách Golčův Jeníkov, Chotěboř a Havlíčkův Brod, v každé lokalitě vždy v kombinaci sociálních služeb chráněné bydlení (kapacita 4 a 2 klienti) a domova pro osoby se zdravotním postižením (kapacita 4 nebo 6 klientů).

Důvodem podání Žádosti o změnu č. 3 je úprava harmonogramu veřejných zakázek. Veřejná zakázka na výstavbu v Havlíčkově Brodě byla zahájena 8. července, na výstavbu v Golčově Jeníkově dne 6. září. Veřejná zakázka na výstavbu v Chotěboři bude zahájena v říjnu. Z tohoto důvodu by do původního plánovaného konce etapy (30. září) nevznikly žádné způsobilé výdaje, které by mohly být předloženy k proplacení. Etapu z tohoto důvodu prodlužujeme o čtyři měsíce do 31. ledna 2020. Tento posun nebude mít vliv na předpokládané termíny ukončení projektu a dosažení indikátorů, o čtyři měsíce současně snižujeme předpokládané trvání poslední etapy. 

Kromě změny rozpočtu týkající se nové etapizace (změny rozpočtu v letech) se mění rozpočet také v souvislosti s doplněním aktualizovaných předpokládaných hodnot stavebních prací pro veřejné zakázky a dalšími drobnými úpravami (BOZP, mzdové náklady, apod.). Aktuálně činí předpokládaný celkový rozpočet projektu 94,9 mil. Kč. Z toho způsobilé výdaje činí 85,1 mil. Kč, dotace z evropských fondů a státního rozpočtu celkem 76,6 mil. Kč. Další úprava rozpočtu bude po zadání všech veřejných zakázek na stavební práce.

Změna bude podána v systému ISKP14+. Touto změnou budou dotčeny záložky Etapy projektu,  Rozpočet roční, Přehled zdrojů financování, Finanční plán, Dokumenty a samostatně modul Veřejné zakázky.

Návrh řešení

Změny jsou nezbytné pro další úspěšné řešení projektu. Sníží se administrativní zátěž projektu (podání Zprávy o realizaci a Žádosti o platbu s téměř nulovými částkami) a dojde k narovnání rozpočtu dle nových skutečností.

Odbor sociálních věcí proto navrhuje radě kraje schválit podání Žádosti o změnu č. 3 projektu "Transformace Domova Háj III.", reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883 a uložit odboru sociálních věcí její podání, včetně dalších příloh požadovaných dotačním orgánem.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

změny v projektu dle materiálu RK-27-2019-17, které budou součástí Žádosti o změnu č. 3;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádosti o změnu č. 3 projektu "Transformace Domova Háj III.", reg. č. projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005883, včetně dalších příloh požadovaných dotačním orgánem.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 30. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz