Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-18: Žádost o změnu č. 2 v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"

RK-27-2019-18.pdf

Číslo materiálu 18
Číslo jednací RK-27-2019-18
Název Žádost o změnu č. 2 v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov"
Zpracoval E. Komínková, R. Sýkora
Předkládá V. Švarcová
Počet příloh 0
Popis problému

Kraj Vysočina dne 28. 6. 2018 podal do Integrovaného regionálního operačního programu projekty Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci a Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov, jejichž předmětem je vybudování komunitního bydlení a zázemí pro denní stacionář a denní aktivity v Jihlavě. Projekty vznikaly v rámci procesu komplexní transformace Domova Kamélie Křižanov a částečné transformace Domova ve Zboží. Dne 6. 9. 2019 Kraj Vysočina obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro oba projekty, pro lokalitu Na Kopci byla schválená dotace ve výši 41 603 133,45 Kč a pro lokalitu Pávov ve výši 38 203 919,72 Kč.

Oba uvedené projekty měly stanovený harmonogram platný v době podání projektových žádostí. Proces schvalování však trval déle, než se původně předpokládalo, proto je třeba nyní harmonogram u obou projektů prostřednictvím Žádosti o změnu upravit dle aktuálního stavu. V současnosti mimo výdajů za stavební záměry nebyly v projektech realizovány žádné způsobilé výdaje, na které by bylo možné zpracovat Žádost o platbu, proto termín ukončení první etapy u obou projektů navrhujeme posunout do 31. 3. 2020. V současnosti bude probíhat příprava a realizace veřejných zakázek na dodavatele stavebních prací, koordinátora BOZP a zajištění TDS. Po předání staveniště a zahájení stavebních prací bude probíhat první fakturace, které budou zahrnuty do 1. Žádosti o platbu, což termínově odpovídá 1. čtvrtletí roku 2020.

Žádosti o změnu tak nyní upraví zejména harmonogramy projektů, jejich etapizaci, termíny pro dosažení indikátorů a termíny ukončení realizace projektů. S ohledem na tyto změny současně navýšíme počet etap pro stavební části projektů při současném snížení doby jejich trvání na možné minimum (3 měsíce). Tím bude zajištěno efektivní čerpání dotací v režimu ex-post a sníží se zatížení Fondu strategických rezerv a cizích zdrojů předfinancováním projektů.

Žádosti o změnu budou u obou projektů podány prostřednictvím systému MS2014+. Těmito změnami budou dotčeny záložky Projekt, Etapy projektu, Indikátory, Rozpočet roční, Přehled zdrojů financování, Finanční plán, CBA, Dokumenty a modul Veřejné zakázky.

Návrh řešení

Odbor sociálních věcí navrhuje radě kraje schválit Žádost o změnu č. 2 projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci " a Žádosti o změnu č. 2 projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov" dle materiálu RK-27-2019-18, a uložit odboru sociálních věcí jejich podání prostřednictvím systému MS2014+.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení schvaluje

Žádost o změnu č. 2 v projektu „Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Na Kopci" a Žádost o změnu č. 2 v projektu "Transformace Domova Kamélie Křižanov III. - Jihlava Pávov“ dle materiálu RK-27-2019-18;

ukládá

odboru sociálních věcí podání Žádostí o změnu prostřednictvím systému MS2014+.

Odpovědnost Odbor sociálních věcí
Termín 3. 10. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz