Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-20: Návrh změny seznamů jmenovitých akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A a D1B Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019

RK-27-2019-20.pdf, RK-27-2019-20pr01.pdf , RK-27-2019-20pr02.pdf , RK-27-2019-20pr03.pdf , RK-27-2019-20pr04.pdf , RK-27-2019-20pr05.pdf , RK-27-2019-20pr06.pdf , RK-27-2019-20pr07.pdf , RK-27-2019-20pr08.pdf , RK-27-2019-20pr09.pdf

Číslo materiálu 20
Číslo jednací RK-27-2019-20
Název Návrh změny seznamů jmenovitých akcí zařazených v kapitole Doprava, v příloze D1A a D1B Rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2019
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 9
Popis problému

Zastupitelstvem Kraje Vysočina usnesením č. 0729/08/2018/ZK dne 11. 12. 2018 byl schválen rozpočet Kraje Vysočina na rok 2019. Na kapitole Doprava byly schváleny finanční prostředky pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci (dále jen KSÚSV), příloha D1 Silnice II. a III. třídy a mosty, část A) Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů (dále jen "příloha D1A") ve výši 250 000 000 Kč (ÚZ 13) a část B) Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů (dále jen "příloha D1B") ve výši 112 744 000 Kč (ÚZ 13). Dále bylo usnesením č.  0301/04/2019/ZK ze dne 18. 6. 2019 schváleno financování nově zařazených oprav silnic II. a III. tříd a oprav mostů do přílohy D1A rozpočtu kraje (částka 75 000 000 Kč, ÚZ 999) a investic k realizaci akcí z přílohy D1B rozpočtu kraje (částka 25 000 000 Kč, ÚZ 999). Z důvodů popsaných v dopise, který je přílohou RK-27-2019-20, př. 1 žádá KSÚSV o vyřazení, zařazení jmenovitých akcí a přeřazení některých akcí, kvůli možnosti dočerpání finančních prostředků dle jednotlivých ÚZ. Dále dochází k drobným úpravám názvů a staničení některých akcí. Navrhované změny přílohy D1A (ÚZ 13) jsou pro přehlednost vyznačeny v příloze RK-27-2019-20, př. 2. Aktualizovaný seznam jmenovitých akcí přílohy D1A (ÚZ 13) je přílohou RK-27-2019-20, př. 3. Stejně tak navrhované změny přílohy D1A (ÚZ 999) jsou pro přehlednost vyznačeny v příloze RK-27-2019-20, př. 4. Aktualizovaný seznam jmenovitých akcí přílohy D1A (ÚZ 999) je přílohou RK-27-2019-20, př. 5

Dne 19. 3. 2019 usnesením č. 0119/02/2019/ZK byl schválen příspěvek na zajištění oprav po zimě dle seznamu ve výši 30 000 000 Kč. KSÚSV navrhuje vyřadit akci II/602 Jihlava, Helenín z důvodu stále probíhajících jednání o způsobu opravy této silnice s městem Jihlava. Silnice má být po vybudování obchvatu předána městu. Z důvodů plánované rekonstrukce sítí města došlo u akce II/347 Humpolec, ul. Kamarytova a Na Kasárnách ke zkrácení úseku o tento úsek a náhradou byla akce rozšířena o stejný úsek ve směru Čejov. Navrhovaná změna je vyznačena v příloze RK-27-2019-20, př. 6. Aktualizovaný seznam jmenovitých akcí Škody po zimě 2019 je přílohou RK-27-2019-20, př. 7.

Z  důvodu dočerpání investičních prostředků na jmenovitý seznam akcí přílohy D1B  (ÚZ 999) schválený usnesením č. 0301/04/2019/ZK ze dne 18. 6. 2019 navrhuje KSÚSV zařazení dvou jmenovitých akcí do tohoto seznamu dle přílohy RK-27-2019-20, př. 8 jako náhradu za tři původní, na které nebyla v rámci veřejné zakázky podána nabídka nebo byla nepřiměřeně vysoká a výběrové řízení již nešlo z důvodu časové tísně opakovat. Aktualizovaný seznam jmenovitých akcí přílohy D1B (ÚZ 999) je přílohou RK-27-2019-20, př. 9.

Celkový finanční objem příloh D1A i D1B rozpočtu kraje zůstává nezměněn.

Usnesením č. 0316/06/2019/RK schválila rada kraje Pravidla Rady Kraje Vysočina, kterými se konkretizují vybrané vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovými organizacemi, zejména vybrané povinnosti ředitelů příspěvkových organizací, a stanoví se podmínky k jejich plnění ze dne 26. 2. 2019, č. 01/19 (dále jen „Pravidla“). Dle Čl. 7 Pravidel je ředitel příspěvkové organizace povinen činnost příspěvkové organizace plánovat, plány činnosti aktualizovat a předkládat zřizovateli ke schválení.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje schválit:

Tyto změny  umožní KSÚSV vyčerpat účelově určené příspěvky, s různým účelovým znakem, schválené dle jednotlivých rozhodnutí zastupitelstva. Navrhované změny nevyvolají v roce 2019 požadavek na zvýšení finančních prostředků na akce na silnicích II. a III. tříd a mostech realizovaných KSÚSV (příloha D1A i D1B rozpočtu kraje).

Stanoviska Odbor ekonomický

bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení schvaluje
  • vyřazení, zařazení a drobné úpravy názvů jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1A  - Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů dle materiálů RK-27-2019-20, př. 2RK-27-2019-20, př. 4;
  • vyřazení akce II/602 Jihlava, Helenín ze seznamu jmenovitých akcí Škody po zimě 2019 dle materiálu RK-27-2019-20, př. 6;
  • vyřazení a zařazení jmenovitých akcí z kapitoly Doprava, přílohy D1B – Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů dle materiálu RK-27-2019-20, př. 8;
bere na vědomí
  • aktualizovanou přílohu D1A – Souvislé opravy silnic II. a III. tříd a opravy mostů realizovanou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálů RK-27-2019-20, př. 3 a RK-27-2019-20, př. 5;
  • aktualizovaný seznam jmenovitých akcí Škody po zimě 2019 realizovaných Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací dle materiálu RK-27-2019-20, př. 7;
  • aktualizovanou přílohu D1B – Investice do silnic II. a III. tříd a do mostů realizovanou Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, dle materiálu RK-27-2019-20, př. 9.
Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 24. 9. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz