Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-21: Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě

RK-27-2019-21.pdf

Číslo materiálu 21
Číslo jednací RK-27-2019-21
Název Návrh na zařazení akcí do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě
Zpracoval H. Matulová
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 0
Popis problému

Odboru dopravy a silničního hospodářství vznikla při přípravě a realizaci staveb potřeba na zařazení akcí:

  • II/351 Třebíč - křižovatka se silnicí III/35116 - jedná se o rekonstrukci křižovatky ul. Račerovická, 9. května U Kuchyňky a U Obůrky, která je zatížena vysokou intenzitou dopravy. Bude zpracováno a posouzeno variantní řešení této křižovatky s realizací vybrané varianty.
  • II/390 Březí - sanace svahu - jedná se o sanaci svahu v obci Březí, kde opakovaně došlo při přívalových deštích k sesuvům svahu. V návaznosti na zpracování projektové dokumentace bude nutno řešit i odtokové poměry v území.
Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje rozhodnout o zařazení jmenovitých akcí:

  • II/351 Třebíč - křižovatka se silnicí III/35116
  • II/390 Březí - sanace svahu

do kapitoly Doprava, přílohy D2 - Investice v dopravě.

Finanční krytí bude realizováno změnou rozpisu rozpočtu v rámci kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.

Stanoviska Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje

zařadit jmenovité akce:

  • II/351 Třebíč - křižovatka se silnicí III/35116
  • II/390 Březí - sanace svahu

do kapitoly Doprava, přílohy D2 – Investice v dopravě.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství, Odbor ekonomický
Termín 31. 10. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz