Kraj Vysočina - logo

Samospráva

RK-27-2019-22: Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci

RK-27-2019-22.pdf, RK-27-2019-22pr01.pdf

Číslo materiálu 22
Číslo jednací RK-27-2019-22
Název Návrh na vydání souhlasu s uzavřením darovací smlouvy pro Krajskou správu a údržbu silnic Vysočiny, příspěvkovou organizaci
Zpracoval S. Juránek
Předkládá H. Strnadová
Počet příloh 1
Popis problému

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, požádala ve smyslu Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, zřizované Krajem Vysočina č. 03/19 ze dne 19. 3. 2019 článku 2 odst. 3 písmeno i) o vydání předchozího souhlasu s uzavřením darovací smlouvy. Jedná se o dar Obce Oudoleň na realizaci stavby „III/3509 Vsakování dešťových vod Oudoleň“ ve výši 20 000 Kč.

Předchozí souhlas Rady Kraje Vysočina je požadován k darovací smlouvě, která je přílohou RK-27-2019-22, př. 1.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje radě kraje souhlasit s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-27-2019-22, př. 1.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení souhlasí

s uzavřením darovací smlouvy dle materiálu RK-27-2019-22, př. 1.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz